Flomvarsling

Introduksjon

NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingstjenesten som overvåker den hydrologiske tilstanden i vassdrag over hele landet, og vurderer faren for flom for de nærmeste dagene på regionalt nivå (fylkesnivå, ev. en eller flere kommuner). Formålet er å unngå tap av liv og verdier som følge av flom.

Bruk av varslingsdata

Dataene er fritt tilgjengelige for bruk.

Ved bruk av varslingsdata så er ikke varselet komplett uten at alle data presenteres. Vi foretrekker at du ikke utelukker varslingsdata basert på eget skjønn.

Navngivelse av datakilden gjøres ved å merke bearbeidelsen med: Varsler fra Flomvarslingen i Norge og www.varsom.no

Her er vår presentasjon av dataene: http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/

Format

Flomvarsel API er basert på REST. Det leverer data som XML og JSON (standard format om ikke noe er spesifisert). Kun GET er støttet.

Man spesifiserer ved å sette Accept i request header.

Accept:

 • application/json
 • application/xm

For å få APIet via https kan man enn så lenge benytte api.nve.no/doc/httpsAPI?api=[url spøring API], eg. http://api.nve.no/doc/HttpsAPI?api=http://api01.nve.no/hydrology/forecast/flood/v1.0.4/api/CountyOverview/1/2017-10-24/2017-10-31. Returnerer kun JSON-data.

Operasjoner

[ Base url: api01.nve.no/hydrology/forecast/flood/v1.0.4/api ]
County
Varsler etter fylke og kommune
GET /CountyOverview/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}
Leverer varsler kun for de kommuner som har varsel med aktsomhetsnivå fra 2 eller høyere

Inneholder en liste av fylker med aktsomhetsnivå fra 2 eller høyere

Parameters

Name Description
string
(path)

Leveres foreløpig kun på norsk

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler, idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

string
(path)

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

Responses

[{"HighestActivityLevel":1,"Id":10,"Name":"Vest-Agder","MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":[{"EventId":8962,"Id":8962,"MasterId":8962,"Version":1,"CountyList":[{"HighestActivityLevel":4,"Id":10,"MunicipalityList":null,"Name":"Vest-Agder"}],"MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":null}],"MunicipalityCsvString":"2020;","ActivityLevel":4,"ActivityLevelName":null,"ValidFrom":"11/11/2013 00:00:00","ValidTo":"11/11/2013 23:59:00","NextWarningTime":"11/11/2013 22:00:00","PublishTime":"11/11/2013 09:43:00","CreatedTime":"11/11/2013 07:09:20","MainText":"Moderat fare for jordskred grunnet mye regn","WarningText":"Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.","ExposedHeightType":1,"ExposedHeightValue":300,"ExposedClimateType":2,"CauseList":[{"Id":1,"Name":"Regn"}],"MicroBlogPostList":[{"Id":1,"WarningId":8982,"EventId":8982,"Version":2,"DateTime":"11/11/2013 07:53:00","Text":"Dette er første innlegg"}],"StationList":[{"CompoundKey12":16000007000,"CompoundKey20":1600000700001001001,"GraphUrl":"http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart\u0026ver=1.0\u0026time=20170706T0000;20170716T0000\u0026chs=638x400\u0026lang=no\u0026chlf=desc\u0026chsl=0;+0\u0026chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto","Id":"160.7.0"}]}]}]},"...","..."]
<ArrayOfCounty>
 <County>
  <HighestActivityLevel>1</HighestActivityLevel>
  <Id>10</Id>
  <Name>Vest-Agder</Name>
  <MunicipalityList>
   <Municipality>
    <Id>2030</Id>
    <Name>Sør-Varanger</Name>
    <WarningList>
     <Warning i:type="FloodWarning">
      <EventId>8962</EventId>
      <Id>8962</Id>
      <MasterId>8962</MasterId>
      <Version>1</Version>
      <CountyList>
       <County>
        <HighestActivityLevel>4</HighestActivityLevel>
        <Id>10</Id>
        <MunicipalityList i:nil="true" />
        <Name>Vest-Agder</Name>
       </County>
      </CountyList>
      <MunicipalityList>
       <Municipality>
        <Id>2030</Id>
        <Name>Sør-Varanger</Name>
        <WarningList />
       </Municipality>
      </MunicipalityList>
      <MunicipalityCsvString>2020;</MunicipalityCsvString>
      <ActivityLevel>4</ActivityLevel>
      <ActivityLevelName />
      <ValidFrom>11/11/2013 00:00:00</ValidFrom>
      <ValidTo>11/11/2013 23:59:00</ValidTo>
      <NextWarningTime>11/11/2013 22:00:00</NextWarningTime>
      <PublishTime>11/11/2013 09:43:00</PublishTime>
      <CreatedTime>11/11/2013 07:09:20</CreatedTime>
      <MainText>Moderat fare for jordskred grunnet mye regn</MainText>
      <WarningText>Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.</WarningText>
      <ExposedHeightType>1</ExposedHeightType>
      <ExposedHeightValue>300</ExposedHeightValue>
      <ExposedClimateType>2</ExposedClimateType>
      <CauseList>
       <Cause>
        <Id>1</Id>
        <Name>Regn</Name>
       </Cause>
       <Cause>...</Cause>
       <Cause>...</Cause>
      </CauseList>
      <MicroBlogPostList>
       <MicroBlogPost>
        <Id>1</Id>
        <WarningId>8982</WarningId>
        <EventId>8982</EventId>
        <Version>2</Version>
        <DateTime>11/11/2013 07:53:00</DateTime>
        <Text>Dette er første innlegg</Text>
       </MicroBlogPost>
       <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
       <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
      </MicroBlogPostList>
      <StationList>
       <Station>
        <CompoundKey12>016000007000</CompoundKey12>
        <CompoundKey20>01600000700001001001</CompoundKey20>
        <GraphUrl>http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&amp;ver=1.0&amp;time=20170706T0000;20170716T0000&amp;chs=638x400&amp;lang=no&amp;chlf=desc&amp;chsl=0;+0&amp;chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto</GraphUrl>
        <Id>160.7.0</Id>
       </Station>
       <Station>...</Station>
       <Station>...</Station>
      </StationList>
     </Warning>
     <Warning>...</Warning>
     <Warning>...</Warning>
    </WarningList>
   </Municipality>
   <Municipality>...</Municipality>
   <Municipality>...</Municipality>
  </MunicipalityList>
 </County>
 <County>...</County>
 <County>...</County>
</ArrayOfCounty>

Values

Name Description
ActivityLevel
0 Ikke vurdert
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
Cause
0 Ikke gitt
1 Regn
2 Intens regn (bygenedbør)
3 Snøsmelting
4 Isgang
5 Frost og is
6 Vannmetning (i jord)
7 Dambrudd/jøkulhlaup
ExposedHeightValue

Kan ha verdier fra 0 - 2500

ExposedHeightType
0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder over gitt høyde (ExposedHeightValue)
2 = Gjelder under gitt høyde (ExposedHeightValue)
ExposedClimateType

Ikke i bruk

0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder indre strøk (ExposedClimateType)
2 = Gjelder ytre strøk (ExposedClimateType)
HighestActivityLevel

Indikerer høyeste aktsomhetsnivå i fylket.

GET /CountySummary/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}
Liste med alle fylker og alle kommuner innen hvert fylke

En struktur som inneholder en liste med alle fylker og alle kommuner innen hvert fylke. Hver kommune inneholder en liste med varsel der antallet er basert på Startdato og Sluttdato.

Parameters

Name Description
string
(path)

Leveres foreløpig kun på norsk

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler, idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

string
(path)

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

Responses

{"CountyList":[{"HighestActivityLevel":1,"Id":10,"Name":"Vest-Agder","MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":[{"EventId":8962,"Id":8962,"MasterId":8962,"Version":1,"CountyList":[{"HighestActivityLevel":4,"Id":10,"MunicipalityList":null,"Name":"Vest-Agder"}],"MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":null}],"MunicipalityCsvString":"2020;","ActivityLevel":4,"ActivityLevelName":null,"ValidFrom":"11/11/2013 00:00:00","ValidTo":"11/11/2013 23:59:00","NextWarningTime":"11/11/2013 22:00:00","PublishTime":"11/11/2013 09:43:00","CreatedTime":"11/11/2013 07:09:20","MainText":"Moderat fare for jordskred grunnet mye regn","WarningText":"Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.","ExposedHeightType":1,"ExposedHeightValue":300,"ExposedClimateType":2,"CauseList":[{"Id":1,"Name":"Regn"}],"MicroBlogPostList":[{"Id":1,"WarningId":8982,"EventId":8982,"Version":2,"DateTime":"11/11/2013 07:53:00","Text":"Dette er første innlegg"}],"StationList":[{"CompoundKey12":16000007000,"CompoundKey20":1600000700001001001,"GraphUrl":"http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart\u0026ver=1.0\u0026time=20170706T0000;20170716T0000\u0026chs=638x400\u0026lang=no\u0026chlf=desc\u0026chsl=0;+0\u0026chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto","Id":"160.7.0"}]}]}]}],"EmergencyWarningSummary":{"EmergencyWarningList":[{"PublishTime":"21/11/2014 10:15:00","UpdateTime":"21/11/2014 10:15:00","ValidFrom":"21/11/2014 00:00:00","ValidTo":"21/11/2014 23:59:00","Version":0,"WarningLevel":4,"MainText":"Overskrift","WarningText":"Beredskapsmelding"}],"FrontPageEmergencyWarningList":[{"PublishTime":"21/11/2014 10:15:00","UpdateTime":"21/11/2014 10:15:00","ValidFrom":"21/11/2014 00:00:00","ValidTo":"21/11/2014 23:59:00","Version":0,"WarningLevel":4,"MainText":"Overskrift til forsiden","WarningText":"Beredskapsmelding"}]},"MapCommentaryList":[{"ValidFrom":"21/11/2014 00:00:00","ValidTo":"21/11/2014 23:59:00","Author":"Anders Wartiainen","Comment":"Kommentar til prognosekart"}],"PublishTimeList":[{"ValidFrom":"21/11/2014 00:00:00","PublishDateTime":"20/11/2014 10:15:00","NextWarningTime":"21/11/2014 00:00:00"}]}
<CountySummary>
 <CountyList>
  <County>
   <HighestActivityLevel>1</HighestActivityLevel>
   <Id>10</Id>
   <Name>Vest-Agder</Name>
   <MunicipalityList>
    <Municipality>
     <Id>2030</Id>
     <Name>Sør-Varanger</Name>
     <WarningList>
      <Warning i:type="FloodWarning">
       <EventId>8962</EventId>
       <Id>8962</Id>
       <MasterId>8962</MasterId>
       <Version>1</Version>
       <CountyList>
        <County>
         <HighestActivityLevel>4</HighestActivityLevel>
         <Id>10</Id>
         <MunicipalityList i:nil="true" />
         <Name>Vest-Agder</Name>
        </County>
       </CountyList>
       <MunicipalityList>
        <Municipality>
         <Id>2030</Id>
         <Name>Sør-Varanger</Name>
         <WarningList />
        </Municipality>
       </MunicipalityList>
       <MunicipalityCsvString>2020;</MunicipalityCsvString>
       <ActivityLevel>4</ActivityLevel>
       <ActivityLevelName />
       <ValidFrom>11/11/2013 00:00:00</ValidFrom>
       <ValidTo>11/11/2013 23:59:00</ValidTo>
       <NextWarningTime>11/11/2013 22:00:00</NextWarningTime>
       <PublishTime>11/11/2013 09:43:00</PublishTime>
       <CreatedTime>11/11/2013 07:09:20</CreatedTime>
       <MainText>Moderat fare for jordskred grunnet mye regn</MainText>
       <WarningText>Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.</WarningText>
       <ExposedHeightType>1</ExposedHeightType>
       <ExposedHeightValue>300</ExposedHeightValue>
       <ExposedClimateType>2</ExposedClimateType>
       <CauseList>
        <Cause>
         <Id>1</Id>
         <Name>Regn</Name>
        </Cause>
        <Cause>...</Cause>
        <Cause>...</Cause>
       </CauseList>
       <MicroBlogPostList>
        <MicroBlogPost>
         <Id>1</Id>
         <WarningId>8982</WarningId>
         <EventId>8982</EventId>
         <Version>2</Version>
         <DateTime>11/11/2013 07:53:00</DateTime>
         <Text>Dette er første innlegg</Text>
        </MicroBlogPost>
        <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
        <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
       </MicroBlogPostList>
       <StationList>
        <Station>
         <CompoundKey12>016000007000</CompoundKey12>
         <CompoundKey20>01600000700001001001</CompoundKey20>
         <GraphUrl>http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&amp;ver=1.0&amp;time=20170706T0000;20170716T0000&amp;chs=638x400&amp;lang=no&amp;chlf=desc&amp;chsl=0;+0&amp;chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto</GraphUrl>
         <Id>160.7.0</Id>
        </Station>
        <Station>...</Station>
        <Station>...</Station>
       </StationList>
      </Warning>
      <Warning>...</Warning>
      <Warning>...</Warning>
     </WarningList>
    </Municipality>
    <Municipality>...</Municipality>
    <Municipality>...</Municipality>
   </MunicipalityList>
  </County>
  <County>...</County>
  <County>...</County>
 </CountyList>
 <EmergencyWarningSummary>
  <EmergencyWarningList>
   <EmergencyWarning>
    <PublishTime>21/11/2014 10:15:00</PublishTime>
    <UpdateTime>21/11/2014 10:15:00</UpdateTime>
    <ValidFrom>21/11/2014 00:00:00</ValidFrom>
    <ValidTo>21/11/2014 23:59:00</ValidTo>
    <Version>0</Version>
    <WarningLevel>4</WarningLevel>
    <MainText>Overskrift</MainText>
    <WarningText>Beredskapsmelding</WarningText>
   </EmergencyWarning>
   <EmergencyWarning>...</EmergencyWarning>
   <EmergencyWarning>...</EmergencyWarning>
  </EmergencyWarningList>
  <FrontPageEmergencyWarningList>
   <EmergencyWarning>
    <PublishTime>21/11/2014 10:15:00</PublishTime>
    <UpdateTime>21/11/2014 10:15:00</UpdateTime>
    <ValidFrom>21/11/2014 00:00:00</ValidFrom>
    <ValidTo>21/11/2014 23:59:00</ValidTo>
    <Version>0</Version>
    <WarningLevel>4</WarningLevel>
    <MainText>Overskrift til forsiden</MainText>
    <WarningText>Beredskapsmelding</WarningText>
   </EmergencyWarning>
   <EmergencyWarning>...</EmergencyWarning>
   <EmergencyWarning>...</EmergencyWarning>
  </FrontPageEmergencyWarningList>
 </EmergencyWarningSummary>
 <MapCommentaryList>
  <MapComments>
   <MapComment>
    <ValidFrom>21/11/2014 00:00:00</ValidFrom>
    <ValidTo>21/11/2014 23:59:00</ValidTo>
    <Author>Anders Wartiainen</Author>
    <Comment>Kommentar til prognosekart</Comment>
   </MapComment>
   <MapComment>...</MapComment>
   <MapComment>...</MapComment>
  </MapComments>
  <MapComments>...</MapComments>
  <MapComments>...</MapComments>
 </MapCommentaryList>
 <PublishTimeList>
  <PublishTime>
   <ValidFrom>21/11/2014 00:00:00</ValidFrom>
   <PublishDateTime>20/11/2014 10:15:00</PublishDateTime>
   <NextWarningTime>21/11/2014 00:00:00</NextWarningTime>
  </PublishTime>
  <PublishTime>...</PublishTime>
  <PublishTime>...</PublishTime>
 </PublishTimeList>
</CountySummary>

Values

Name Description
ActivityLevel
0 Ikke vurdert
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
Cause
0 Ikke gitt
1 Regn
2 Intens regn (bygenedbør)
3 Snøsmelting
4 Isgang
5 Frost og is
6 Vannmetning (i jord)
7 Dambrudd/jøkulhlaup
ExposedHeightValue

Kan ha verdier fra 0 - 2500

ExposedHeightType
0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder over gitt høyde (ExposedHeightValue)
2 = Gjelder under gitt høyde (ExposedHeightValue)
ExposedClimateType

Ikke i bruk

0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder indre strøk (ExposedClimateType)
2 = Gjelder ytre strøk (ExposedClimateType)
HighestActivityLevel

Indikerer høyeste aktsomhetsnivå i fylket.

EmergencyWarningSummary

Inneholder en liste med beredskapsmeldinger som brukes på varsom.no.

MapCommentaryList

Inneholder kommentarer til prognosekart som ligger på varsom.no.

PublishTimeList

Inneholder tidspunkt for sist oppdatert og når neste varsling vil skje innen. Den inneholder en liste hvor antallet er basert på Startdato og Sluttdato.

GET /WarningByCounty/{Fylkesnummer}/{Språknøkkel}/
Inneholder varsler basert på et fylkesnummer

Parameters

Name Description
string
(path)
string
(path)

Leveres foreløpig kun på norsk

Verdi Beskrivelse
1 Norsk

Responses

{"HighestActivityLevel":1,"Id":10,"Name":"Vest-Agder","MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":[{"EventId":8962,"Id":8962,"MasterId":8962,"Version":1,"CountyList":[{"HighestActivityLevel":4,"Id":10,"MunicipalityList":null,"Name":"Vest-Agder"}],"MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":null}],"MunicipalityCsvString":"2020;","ActivityLevel":4,"ActivityLevelName":null,"ValidFrom":"11/11/2013 00:00:00","ValidTo":"11/11/2013 23:59:00","NextWarningTime":"11/11/2013 22:00:00","PublishTime":"11/11/2013 09:43:00","CreatedTime":"11/11/2013 07:09:20","MainText":"Moderat fare for jordskred grunnet mye regn","WarningText":"Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.","ExposedHeightType":1,"ExposedHeightValue":300,"ExposedClimateType":2,"CauseList":[{"Id":1,"Name":"Regn"}],"MicroBlogPostList":[{"Id":1,"WarningId":8982,"EventId":8982,"Version":2,"DateTime":"11/11/2013 07:53:00","Text":"Dette er første innlegg"}],"StationList":[{"CompoundKey12":16000007000,"CompoundKey20":1600000700001001001,"GraphUrl":"http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart\u0026ver=1.0\u0026time=20170706T0000;20170716T0000\u0026chs=638x400\u0026lang=no\u0026chlf=desc\u0026chsl=0;+0\u0026chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto","Id":"160.7.0"}]}]}]}
<County>
 <HighestActivityLevel>1</HighestActivityLevel>
 <Id>10</Id>
 <Name>Vest-Agder</Name>
 <MunicipalityList>
  <Municipality>
   <Id>2030</Id>
   <Name>Sør-Varanger</Name>
   <WarningList>
    <Warning i:type="FloodWarning">
     <EventId>8962</EventId>
     <Id>8962</Id>
     <MasterId>8962</MasterId>
     <Version>1</Version>
     <CountyList>
      <County>
       <HighestActivityLevel>4</HighestActivityLevel>
       <Id>10</Id>
       <MunicipalityList i:nil="true" />
       <Name>Vest-Agder</Name>
      </County>
     </CountyList>
     <MunicipalityList>
      <Municipality>
       <Id>2030</Id>
       <Name>Sør-Varanger</Name>
       <WarningList />
      </Municipality>
     </MunicipalityList>
     <MunicipalityCsvString>2020;</MunicipalityCsvString>
     <ActivityLevel>4</ActivityLevel>
     <ActivityLevelName />
     <ValidFrom>11/11/2013 00:00:00</ValidFrom>
     <ValidTo>11/11/2013 23:59:00</ValidTo>
     <NextWarningTime>11/11/2013 22:00:00</NextWarningTime>
     <PublishTime>11/11/2013 09:43:00</PublishTime>
     <CreatedTime>11/11/2013 07:09:20</CreatedTime>
     <MainText>Moderat fare for jordskred grunnet mye regn</MainText>
     <WarningText>Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.</WarningText>
     <ExposedHeightType>1</ExposedHeightType>
     <ExposedHeightValue>300</ExposedHeightValue>
     <ExposedClimateType>2</ExposedClimateType>
     <CauseList>
      <Cause>
       <Id>1</Id>
       <Name>Regn</Name>
      </Cause>
      <Cause>...</Cause>
      <Cause>...</Cause>
     </CauseList>
     <MicroBlogPostList>
      <MicroBlogPost>
       <Id>1</Id>
       <WarningId>8982</WarningId>
       <EventId>8982</EventId>
       <Version>2</Version>
       <DateTime>11/11/2013 07:53:00</DateTime>
       <Text>Dette er første innlegg</Text>
      </MicroBlogPost>
      <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
      <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
     </MicroBlogPostList>
     <StationList>
      <Station>
       <CompoundKey12>016000007000</CompoundKey12>
       <CompoundKey20>01600000700001001001</CompoundKey20>
       <GraphUrl>http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&amp;ver=1.0&amp;time=20170706T0000;20170716T0000&amp;chs=638x400&amp;lang=no&amp;chlf=desc&amp;chsl=0;+0&amp;chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto</GraphUrl>
       <Id>160.7.0</Id>
      </Station>
      <Station>...</Station>
      <Station>...</Station>
     </StationList>
    </Warning>
    <Warning>...</Warning>
    <Warning>...</Warning>
   </WarningList>
  </Municipality>
  <Municipality>...</Municipality>
  <Municipality>...</Municipality>
 </MunicipalityList>
</County>

Values

Name Description
ActivityLevel
0 Ikke vurdert
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
Cause
0 Ikke gitt
1 Regn
2 Intens regn (bygenedbør)
3 Snøsmelting
4 Isgang
5 Frost og is
6 Vannmetning (i jord)
7 Dambrudd/jøkulhlaup
ExposedHeightValue

Kan ha verdier fra 0 - 2500

ExposedHeightType
0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder over gitt høyde (ExposedHeightValue)
2 = Gjelder under gitt høyde (ExposedHeightValue)
ExposedClimateType

Ikke i bruk

0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder indre strøk (ExposedClimateType)
2 = Gjelder ytre strøk (ExposedClimateType)
HighestActivityLevel

Indikerer høyeste aktsomhetsnivå i fylket.

GET /WarningByCounty/Name/{Fylkesnavn}/{Språknøkkel}/
Inneholder varsler basert på et fylkesnavn

Parameters

Name Description
string
(path)
string
(path)

Leveres foreløpig kun på norsk

Verdi Beskrivelse
1 Norsk

Responses

{"HighestActivityLevel":1,"Id":10,"Name":"Vest-Agder","MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":[{"EventId":8962,"Id":8962,"MasterId":8962,"Version":1,"CountyList":[{"HighestActivityLevel":4,"Id":10,"MunicipalityList":null,"Name":"Vest-Agder"}],"MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":null}],"MunicipalityCsvString":"2020;","ActivityLevel":4,"ActivityLevelName":null,"ValidFrom":"11/11/2013 00:00:00","ValidTo":"11/11/2013 23:59:00","NextWarningTime":"11/11/2013 22:00:00","PublishTime":"11/11/2013 09:43:00","CreatedTime":"11/11/2013 07:09:20","MainText":"Moderat fare for jordskred grunnet mye regn","WarningText":"Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.","ExposedHeightType":1,"ExposedHeightValue":300,"ExposedClimateType":2,"CauseList":[{"Id":1,"Name":"Regn"}],"MicroBlogPostList":[{"Id":1,"WarningId":8982,"EventId":8982,"Version":2,"DateTime":"11/11/2013 07:53:00","Text":"Dette er første innlegg"}],"StationList":[{"CompoundKey12":16000007000,"CompoundKey20":1600000700001001001,"GraphUrl":"http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart\u0026ver=1.0\u0026time=20170706T0000;20170716T0000\u0026chs=638x400\u0026lang=no\u0026chlf=desc\u0026chsl=0;+0\u0026chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto","Id":"160.7.0"}]}]}]}
<County>
 <HighestActivityLevel>1</HighestActivityLevel>
 <Id>10</Id>
 <Name>Vest-Agder</Name>
 <MunicipalityList>
  <Municipality>
   <Id>2030</Id>
   <Name>Sør-Varanger</Name>
   <WarningList>
    <Warning i:type="FloodWarning">
     <EventId>8962</EventId>
     <Id>8962</Id>
     <MasterId>8962</MasterId>
     <Version>1</Version>
     <CountyList>
      <County>
       <HighestActivityLevel>4</HighestActivityLevel>
       <Id>10</Id>
       <MunicipalityList i:nil="true" />
       <Name>Vest-Agder</Name>
      </County>
     </CountyList>
     <MunicipalityList>
      <Municipality>
       <Id>2030</Id>
       <Name>Sør-Varanger</Name>
       <WarningList />
      </Municipality>
     </MunicipalityList>
     <MunicipalityCsvString>2020;</MunicipalityCsvString>
     <ActivityLevel>4</ActivityLevel>
     <ActivityLevelName />
     <ValidFrom>11/11/2013 00:00:00</ValidFrom>
     <ValidTo>11/11/2013 23:59:00</ValidTo>
     <NextWarningTime>11/11/2013 22:00:00</NextWarningTime>
     <PublishTime>11/11/2013 09:43:00</PublishTime>
     <CreatedTime>11/11/2013 07:09:20</CreatedTime>
     <MainText>Moderat fare for jordskred grunnet mye regn</MainText>
     <WarningText>Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.</WarningText>
     <ExposedHeightType>1</ExposedHeightType>
     <ExposedHeightValue>300</ExposedHeightValue>
     <ExposedClimateType>2</ExposedClimateType>
     <CauseList>
      <Cause>
       <Id>1</Id>
       <Name>Regn</Name>
      </Cause>
      <Cause>...</Cause>
      <Cause>...</Cause>
     </CauseList>
     <MicroBlogPostList>
      <MicroBlogPost>
       <Id>1</Id>
       <WarningId>8982</WarningId>
       <EventId>8982</EventId>
       <Version>2</Version>
       <DateTime>11/11/2013 07:53:00</DateTime>
       <Text>Dette er første innlegg</Text>
      </MicroBlogPost>
      <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
      <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
     </MicroBlogPostList>
     <StationList>
      <Station>
       <CompoundKey12>016000007000</CompoundKey12>
       <CompoundKey20>01600000700001001001</CompoundKey20>
       <GraphUrl>http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&amp;ver=1.0&amp;time=20170706T0000;20170716T0000&amp;chs=638x400&amp;lang=no&amp;chlf=desc&amp;chsl=0;+0&amp;chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto</GraphUrl>
       <Id>160.7.0</Id>
      </Station>
      <Station>...</Station>
      <Station>...</Station>
     </StationList>
    </Warning>
    <Warning>...</Warning>
    <Warning>...</Warning>
   </WarningList>
  </Municipality>
  <Municipality>...</Municipality>
  <Municipality>...</Municipality>
 </MunicipalityList>
</County>

Values

Name Description
ActivityLevel
0 Ikke vurdert
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
Cause
0 Ikke gitt
1 Regn
2 Intens regn (bygenedbør)
3 Snøsmelting
4 Isgang
5 Frost og is
6 Vannmetning (i jord)
7 Dambrudd/jøkulhlaup
ExposedHeightValue

Kan ha verdier fra 0 - 2500

ExposedHeightType
0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder over gitt høyde (ExposedHeightValue)
2 = Gjelder under gitt høyde (ExposedHeightValue)
ExposedClimateType

Ikke i bruk

0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder indre strøk (ExposedClimateType)
2 = Gjelder ytre strøk (ExposedClimateType)
HighestActivityLevel

Indikerer høyeste aktsomhetsnivå i fylket.

Region
En liste av fylker og kommuner
GET /Region/{Fylkesnummer}
Inneholder en liste over alle fylker og tilhørende kommuner

Man kan spesifisere fylket med Fylkesnummer.

Parameters

Name Description
string
(path)

Responses

[{"HighestActivityLevel":1,"Id":10,"Name":"Vest-Agder","MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":[{"EventId":8962,"Id":8962,"MasterId":8962,"Version":1,"CountyList":[{"HighestActivityLevel":4,"Id":10,"MunicipalityList":null,"Name":"Vest-Agder"}],"MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":null}],"MunicipalityCsvString":"2020;","ActivityLevel":4,"ActivityLevelName":null,"ValidFrom":"11/11/2013 00:00:00","ValidTo":"11/11/2013 23:59:00","NextWarningTime":"11/11/2013 22:00:00","PublishTime":"11/11/2013 09:43:00","CreatedTime":"11/11/2013 07:09:20","MainText":"Moderat fare for jordskred grunnet mye regn","WarningText":"Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.","ExposedHeightType":1,"ExposedHeightValue":300,"ExposedClimateType":2,"CauseList":[{"Id":1,"Name":"Regn"}],"MicroBlogPostList":[{"Id":1,"WarningId":8982,"EventId":8982,"Version":2,"DateTime":"11/11/2013 07:53:00","Text":"Dette er første innlegg"}],"StationList":[{"CompoundKey12":16000007000,"CompoundKey20":1600000700001001001,"GraphUrl":"http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart\u0026ver=1.0\u0026time=20170706T0000;20170716T0000\u0026chs=638x400\u0026lang=no\u0026chlf=desc\u0026chsl=0;+0\u0026chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto","Id":"160.7.0"}]}]}]},"...","..."]
<ArrayOfCounty>
 <County>
  <HighestActivityLevel>1</HighestActivityLevel>
  <Id>10</Id>
  <Name>Vest-Agder</Name>
  <MunicipalityList>
   <Municipality>
    <Id>2030</Id>
    <Name>Sør-Varanger</Name>
    <WarningList>
     <Warning i:type="FloodWarning">
      <EventId>8962</EventId>
      <Id>8962</Id>
      <MasterId>8962</MasterId>
      <Version>1</Version>
      <CountyList>
       <County>
        <HighestActivityLevel>4</HighestActivityLevel>
        <Id>10</Id>
        <MunicipalityList i:nil="true" />
        <Name>Vest-Agder</Name>
       </County>
      </CountyList>
      <MunicipalityList>
       <Municipality>
        <Id>2030</Id>
        <Name>Sør-Varanger</Name>
        <WarningList />
       </Municipality>
      </MunicipalityList>
      <MunicipalityCsvString>2020;</MunicipalityCsvString>
      <ActivityLevel>4</ActivityLevel>
      <ActivityLevelName />
      <ValidFrom>11/11/2013 00:00:00</ValidFrom>
      <ValidTo>11/11/2013 23:59:00</ValidTo>
      <NextWarningTime>11/11/2013 22:00:00</NextWarningTime>
      <PublishTime>11/11/2013 09:43:00</PublishTime>
      <CreatedTime>11/11/2013 07:09:20</CreatedTime>
      <MainText>Moderat fare for jordskred grunnet mye regn</MainText>
      <WarningText>Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.</WarningText>
      <ExposedHeightType>1</ExposedHeightType>
      <ExposedHeightValue>300</ExposedHeightValue>
      <ExposedClimateType>2</ExposedClimateType>
      <CauseList>
       <Cause>
        <Id>1</Id>
        <Name>Regn</Name>
       </Cause>
       <Cause>...</Cause>
       <Cause>...</Cause>
      </CauseList>
      <MicroBlogPostList>
       <MicroBlogPost>
        <Id>1</Id>
        <WarningId>8982</WarningId>
        <EventId>8982</EventId>
        <Version>2</Version>
        <DateTime>11/11/2013 07:53:00</DateTime>
        <Text>Dette er første innlegg</Text>
       </MicroBlogPost>
       <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
       <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
      </MicroBlogPostList>
      <StationList>
       <Station>
        <CompoundKey12>016000007000</CompoundKey12>
        <CompoundKey20>01600000700001001001</CompoundKey20>
        <GraphUrl>http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&amp;ver=1.0&amp;time=20170706T0000;20170716T0000&amp;chs=638x400&amp;lang=no&amp;chlf=desc&amp;chsl=0;+0&amp;chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto</GraphUrl>
        <Id>160.7.0</Id>
       </Station>
       <Station>...</Station>
       <Station>...</Station>
      </StationList>
     </Warning>
     <Warning>...</Warning>
     <Warning>...</Warning>
    </WarningList>
   </Municipality>
   <Municipality>...</Municipality>
   <Municipality>...</Municipality>
  </MunicipalityList>
 </County>
 <County>...</County>
 <County>...</County>
</ArrayOfCounty>

Values

Name Description
ActivityLevel
0 Ikke vurdert
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
Cause
0 Ikke gitt
1 Regn
2 Intens regn (bygenedbør)
3 Snøsmelting
4 Isgang
5 Frost og is
6 Vannmetning (i jord)
7 Dambrudd/jøkulhlaup
ExposedHeightValue

Kan ha verdier fra 0 - 2500

ExposedHeightType
0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder over gitt høyde (ExposedHeightValue)
2 = Gjelder under gitt høyde (ExposedHeightValue)
ExposedClimateType

Ikke i bruk

0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder indre strøk (ExposedClimateType)
2 = Gjelder ytre strøk (ExposedClimateType)
HighestActivityLevel

Indikerer høyeste aktsomhetsnivå i fylket.

Warning
Inneholder en liste med varsler basert på et fylke, kommune, eller Id. Eller man kan hente alle varsler, eller bare de varslene som er skrevet.
GET /Warning/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}
Kun varsler

Parameters

Name Description
string
(path)

Leveres foreløpig kun på norsk

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler, idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

string
(path)

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

Responses

[{"EventId":8962,"Id":8962,"MasterId":8962,"Version":1,"CountyList":[{"HighestActivityLevel":4,"Id":10,"MunicipalityList":null,"Name":"Vest-Agder"}],"MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":null}],"MunicipalityCsvString":"2020;","ActivityLevel":4,"ActivityLevelName":null,"ValidFrom":"11/11/2013 00:00:00","ValidTo":"11/11/2013 23:59:00","NextWarningTime":"11/11/2013 22:00:00","PublishTime":"11/11/2013 09:43:00","CreatedTime":"11/11/2013 07:09:20","MainText":"Moderat fare for jordskred grunnet mye regn","WarningText":"Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.","ExposedHeightType":1,"ExposedHeightValue":300,"ExposedClimateType":2,"CauseList":[{"Id":1,"Name":"Regn"}],"MicroBlogPostList":[{"Id":1,"WarningId":8982,"EventId":8982,"Version":2,"DateTime":"11/11/2013 07:53:00","Text":"Dette er første innlegg"}],"StationList":[{"CompoundKey12":16000007000,"CompoundKey20":1600000700001001001,"GraphUrl":"http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart\u0026ver=1.0\u0026time=20170706T0000;20170716T0000\u0026chs=638x400\u0026lang=no\u0026chlf=desc\u0026chsl=0;+0\u0026chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto","Id":"160.7.0"}]}]
<ArrayOfWarning>
 <Warning i:type="FloodWarning">
  <EventId>8962</EventId>
  <Id>8962</Id>
  <MasterId>8962</MasterId>
  <Version>1</Version>
  <CountyList>
   <County>
    <HighestActivityLevel>4</HighestActivityLevel>
    <Id>10</Id>
    <MunicipalityList i:nil="true" />
    <Name>Vest-Agder</Name>
   </County>
  </CountyList>
  <MunicipalityList>
   <Municipality>
    <Id>2030</Id>
    <Name>Sør-Varanger</Name>
    <WarningList />
   </Municipality>
  </MunicipalityList>
  <MunicipalityCsvString>2020;</MunicipalityCsvString>
  <ActivityLevel>4</ActivityLevel>
  <ActivityLevelName />
  <ValidFrom>11/11/2013 00:00:00</ValidFrom>
  <ValidTo>11/11/2013 23:59:00</ValidTo>
  <NextWarningTime>11/11/2013 22:00:00</NextWarningTime>
  <PublishTime>11/11/2013 09:43:00</PublishTime>
  <CreatedTime>11/11/2013 07:09:20</CreatedTime>
  <MainText>Moderat fare for jordskred grunnet mye regn</MainText>
  <WarningText>Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.</WarningText>
  <ExposedHeightType>1</ExposedHeightType>
  <ExposedHeightValue>300</ExposedHeightValue>
  <ExposedClimateType>2</ExposedClimateType>
  <CauseList>
   <Cause>
    <Id>1</Id>
    <Name>Regn</Name>
   </Cause>
   <Cause>...</Cause>
   <Cause>...</Cause>
  </CauseList>
  <MicroBlogPostList>
   <MicroBlogPost>
    <Id>1</Id>
    <WarningId>8982</WarningId>
    <EventId>8982</EventId>
    <Version>2</Version>
    <DateTime>11/11/2013 07:53:00</DateTime>
    <Text>Dette er første innlegg</Text>
   </MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
  </MicroBlogPostList>
  <StationList>
   <Station>
    <CompoundKey12>016000007000</CompoundKey12>
    <CompoundKey20>01600000700001001001</CompoundKey20>
    <GraphUrl>http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&amp;ver=1.0&amp;time=20170706T0000;20170716T0000&amp;chs=638x400&amp;lang=no&amp;chlf=desc&amp;chsl=0;+0&amp;chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto</GraphUrl>
    <Id>160.7.0</Id>
   </Station>
   <Station>...</Station>
   <Station>...</Station>
  </StationList>
 </Warning>
 <Warning>...</Warning>
 <Warning>...</Warning>
</ArrayOfWarning>

Values

Name Description
ActivityLevel
0 Ikke vurdert
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
Cause
0 Ikke gitt
1 Regn
2 Intens regn (bygenedbør)
3 Snøsmelting
4 Isgang
5 Frost og is
6 Vannmetning (i jord)
7 Dambrudd/jøkulhlaup
ExposedHeightValue

Kan ha verdier fra 0 - 2500

ExposedHeightType
0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder over gitt høyde (ExposedHeightValue)
2 = Gjelder under gitt høyde (ExposedHeightValue)
ExposedClimateType

Ikke i bruk

0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder indre strøk (ExposedClimateType)
2 = Gjelder ytre strøk (ExposedClimateType)
HighestActivityLevel

Indikerer høyeste aktsomhetsnivå i fylket.

GET /Warning/All/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}
Inneholder varsler for alle kommuner

Parameters

Name Description
string
(path)

Leveres foreløpig kun på norsk

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler, idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

string
(path)

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

Responses

[{"EventId":8962,"Id":8962,"MasterId":8962,"Version":1,"CountyList":[{"HighestActivityLevel":4,"Id":10,"MunicipalityList":null,"Name":"Vest-Agder"}],"MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":null}],"MunicipalityCsvString":"2020;","ActivityLevel":4,"ActivityLevelName":null,"ValidFrom":"11/11/2013 00:00:00","ValidTo":"11/11/2013 23:59:00","NextWarningTime":"11/11/2013 22:00:00","PublishTime":"11/11/2013 09:43:00","CreatedTime":"11/11/2013 07:09:20","MainText":"Moderat fare for jordskred grunnet mye regn","WarningText":"Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.","ExposedHeightType":1,"ExposedHeightValue":300,"ExposedClimateType":2,"CauseList":[{"Id":1,"Name":"Regn"}],"MicroBlogPostList":[{"Id":1,"WarningId":8982,"EventId":8982,"Version":2,"DateTime":"11/11/2013 07:53:00","Text":"Dette er første innlegg"}],"StationList":[{"CompoundKey12":16000007000,"CompoundKey20":1600000700001001001,"GraphUrl":"http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart\u0026ver=1.0\u0026time=20170706T0000;20170716T0000\u0026chs=638x400\u0026lang=no\u0026chlf=desc\u0026chsl=0;+0\u0026chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto","Id":"160.7.0"}]}]
<ArrayOfWarning>
 <Warning i:type="FloodWarning">
  <EventId>8962</EventId>
  <Id>8962</Id>
  <MasterId>8962</MasterId>
  <Version>1</Version>
  <CountyList>
   <County>
    <HighestActivityLevel>4</HighestActivityLevel>
    <Id>10</Id>
    <MunicipalityList i:nil="true" />
    <Name>Vest-Agder</Name>
   </County>
  </CountyList>
  <MunicipalityList>
   <Municipality>
    <Id>2030</Id>
    <Name>Sør-Varanger</Name>
    <WarningList />
   </Municipality>
  </MunicipalityList>
  <MunicipalityCsvString>2020;</MunicipalityCsvString>
  <ActivityLevel>4</ActivityLevel>
  <ActivityLevelName />
  <ValidFrom>11/11/2013 00:00:00</ValidFrom>
  <ValidTo>11/11/2013 23:59:00</ValidTo>
  <NextWarningTime>11/11/2013 22:00:00</NextWarningTime>
  <PublishTime>11/11/2013 09:43:00</PublishTime>
  <CreatedTime>11/11/2013 07:09:20</CreatedTime>
  <MainText>Moderat fare for jordskred grunnet mye regn</MainText>
  <WarningText>Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.</WarningText>
  <ExposedHeightType>1</ExposedHeightType>
  <ExposedHeightValue>300</ExposedHeightValue>
  <ExposedClimateType>2</ExposedClimateType>
  <CauseList>
   <Cause>
    <Id>1</Id>
    <Name>Regn</Name>
   </Cause>
   <Cause>...</Cause>
   <Cause>...</Cause>
  </CauseList>
  <MicroBlogPostList>
   <MicroBlogPost>
    <Id>1</Id>
    <WarningId>8982</WarningId>
    <EventId>8982</EventId>
    <Version>2</Version>
    <DateTime>11/11/2013 07:53:00</DateTime>
    <Text>Dette er første innlegg</Text>
   </MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
  </MicroBlogPostList>
  <StationList>
   <Station>
    <CompoundKey12>016000007000</CompoundKey12>
    <CompoundKey20>01600000700001001001</CompoundKey20>
    <GraphUrl>http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&amp;ver=1.0&amp;time=20170706T0000;20170716T0000&amp;chs=638x400&amp;lang=no&amp;chlf=desc&amp;chsl=0;+0&amp;chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto</GraphUrl>
    <Id>160.7.0</Id>
   </Station>
   <Station>...</Station>
   <Station>...</Station>
  </StationList>
 </Warning>
 <Warning>...</Warning>
 <Warning>...</Warning>
</ArrayOfWarning>

Values

Name Description
ActivityLevel
0 Ikke vurdert
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
Cause
0 Ikke gitt
1 Regn
2 Intens regn (bygenedbør)
3 Snøsmelting
4 Isgang
5 Frost og is
6 Vannmetning (i jord)
7 Dambrudd/jøkulhlaup
ExposedHeightValue

Kan ha verdier fra 0 - 2500

ExposedHeightType
0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder over gitt høyde (ExposedHeightValue)
2 = Gjelder under gitt høyde (ExposedHeightValue)
ExposedClimateType

Ikke i bruk

0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder indre strøk (ExposedClimateType)
2 = Gjelder ytre strøk (ExposedClimateType)
HighestActivityLevel

Indikerer høyeste aktsomhetsnivå i fylket.

GET /Warning/Municipality/{Kommunenummer}/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}
Inneholder varsler basert på et kommunenummer

Parameters

Name Description
string
(path)
string
(path)

Leveres foreløpig kun på norsk

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler, idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

string
(path)

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

Responses

[{"EventId":8962,"Id":8962,"MasterId":8962,"Version":1,"CountyList":[{"HighestActivityLevel":4,"Id":10,"MunicipalityList":null,"Name":"Vest-Agder"}],"MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":null}],"MunicipalityCsvString":"2020;","ActivityLevel":4,"ActivityLevelName":null,"ValidFrom":"11/11/2013 00:00:00","ValidTo":"11/11/2013 23:59:00","NextWarningTime":"11/11/2013 22:00:00","PublishTime":"11/11/2013 09:43:00","CreatedTime":"11/11/2013 07:09:20","MainText":"Moderat fare for jordskred grunnet mye regn","WarningText":"Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.","ExposedHeightType":1,"ExposedHeightValue":300,"ExposedClimateType":2,"CauseList":[{"Id":1,"Name":"Regn"}],"MicroBlogPostList":[{"Id":1,"WarningId":8982,"EventId":8982,"Version":2,"DateTime":"11/11/2013 07:53:00","Text":"Dette er første innlegg"}],"StationList":[{"CompoundKey12":16000007000,"CompoundKey20":1600000700001001001,"GraphUrl":"http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart\u0026ver=1.0\u0026time=20170706T0000;20170716T0000\u0026chs=638x400\u0026lang=no\u0026chlf=desc\u0026chsl=0;+0\u0026chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto","Id":"160.7.0"}]}]
<ArrayOfWarning>
 <Warning i:type="FloodWarning">
  <EventId>8962</EventId>
  <Id>8962</Id>
  <MasterId>8962</MasterId>
  <Version>1</Version>
  <CountyList>
   <County>
    <HighestActivityLevel>4</HighestActivityLevel>
    <Id>10</Id>
    <MunicipalityList i:nil="true" />
    <Name>Vest-Agder</Name>
   </County>
  </CountyList>
  <MunicipalityList>
   <Municipality>
    <Id>2030</Id>
    <Name>Sør-Varanger</Name>
    <WarningList />
   </Municipality>
  </MunicipalityList>
  <MunicipalityCsvString>2020;</MunicipalityCsvString>
  <ActivityLevel>4</ActivityLevel>
  <ActivityLevelName />
  <ValidFrom>11/11/2013 00:00:00</ValidFrom>
  <ValidTo>11/11/2013 23:59:00</ValidTo>
  <NextWarningTime>11/11/2013 22:00:00</NextWarningTime>
  <PublishTime>11/11/2013 09:43:00</PublishTime>
  <CreatedTime>11/11/2013 07:09:20</CreatedTime>
  <MainText>Moderat fare for jordskred grunnet mye regn</MainText>
  <WarningText>Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.</WarningText>
  <ExposedHeightType>1</ExposedHeightType>
  <ExposedHeightValue>300</ExposedHeightValue>
  <ExposedClimateType>2</ExposedClimateType>
  <CauseList>
   <Cause>
    <Id>1</Id>
    <Name>Regn</Name>
   </Cause>
   <Cause>...</Cause>
   <Cause>...</Cause>
  </CauseList>
  <MicroBlogPostList>
   <MicroBlogPost>
    <Id>1</Id>
    <WarningId>8982</WarningId>
    <EventId>8982</EventId>
    <Version>2</Version>
    <DateTime>11/11/2013 07:53:00</DateTime>
    <Text>Dette er første innlegg</Text>
   </MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
  </MicroBlogPostList>
  <StationList>
   <Station>
    <CompoundKey12>016000007000</CompoundKey12>
    <CompoundKey20>01600000700001001001</CompoundKey20>
    <GraphUrl>http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&amp;ver=1.0&amp;time=20170706T0000;20170716T0000&amp;chs=638x400&amp;lang=no&amp;chlf=desc&amp;chsl=0;+0&amp;chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto</GraphUrl>
    <Id>160.7.0</Id>
   </Station>
   <Station>...</Station>
   <Station>...</Station>
  </StationList>
 </Warning>
 <Warning>...</Warning>
 <Warning>...</Warning>
</ArrayOfWarning>

Values

Name Description
ActivityLevel
0 Ikke vurdert
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
Cause
0 Ikke gitt
1 Regn
2 Intens regn (bygenedbør)
3 Snøsmelting
4 Isgang
5 Frost og is
6 Vannmetning (i jord)
7 Dambrudd/jøkulhlaup
ExposedHeightValue

Kan ha verdier fra 0 - 2500

ExposedHeightType
0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder over gitt høyde (ExposedHeightValue)
2 = Gjelder under gitt høyde (ExposedHeightValue)
ExposedClimateType

Ikke i bruk

0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder indre strøk (ExposedClimateType)
2 = Gjelder ytre strøk (ExposedClimateType)
HighestActivityLevel

Indikerer høyeste aktsomhetsnivå i fylket.

GET /Warning/County/{Fylkesnummer}/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}
Inneholder varsler basert på et fylkesnummer

Parameters

Name Description
string
(path)
string
(path)

Leveres foreløpig kun på norsk

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler, idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

string
(path)

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

Responses

[{"EventId":8962,"Id":8962,"MasterId":8962,"Version":1,"CountyList":[{"HighestActivityLevel":4,"Id":10,"MunicipalityList":null,"Name":"Vest-Agder"}],"MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":null}],"MunicipalityCsvString":"2020;","ActivityLevel":4,"ActivityLevelName":null,"ValidFrom":"11/11/2013 00:00:00","ValidTo":"11/11/2013 23:59:00","NextWarningTime":"11/11/2013 22:00:00","PublishTime":"11/11/2013 09:43:00","CreatedTime":"11/11/2013 07:09:20","MainText":"Moderat fare for jordskred grunnet mye regn","WarningText":"Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.","ExposedHeightType":1,"ExposedHeightValue":300,"ExposedClimateType":2,"CauseList":[{"Id":1,"Name":"Regn"}],"MicroBlogPostList":[{"Id":1,"WarningId":8982,"EventId":8982,"Version":2,"DateTime":"11/11/2013 07:53:00","Text":"Dette er første innlegg"}],"StationList":[{"CompoundKey12":16000007000,"CompoundKey20":1600000700001001001,"GraphUrl":"http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart\u0026ver=1.0\u0026time=20170706T0000;20170716T0000\u0026chs=638x400\u0026lang=no\u0026chlf=desc\u0026chsl=0;+0\u0026chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto","Id":"160.7.0"}]}]
<ArrayOfWarning>
 <Warning i:type="FloodWarning">
  <EventId>8962</EventId>
  <Id>8962</Id>
  <MasterId>8962</MasterId>
  <Version>1</Version>
  <CountyList>
   <County>
    <HighestActivityLevel>4</HighestActivityLevel>
    <Id>10</Id>
    <MunicipalityList i:nil="true" />
    <Name>Vest-Agder</Name>
   </County>
  </CountyList>
  <MunicipalityList>
   <Municipality>
    <Id>2030</Id>
    <Name>Sør-Varanger</Name>
    <WarningList />
   </Municipality>
  </MunicipalityList>
  <MunicipalityCsvString>2020;</MunicipalityCsvString>
  <ActivityLevel>4</ActivityLevel>
  <ActivityLevelName />
  <ValidFrom>11/11/2013 00:00:00</ValidFrom>
  <ValidTo>11/11/2013 23:59:00</ValidTo>
  <NextWarningTime>11/11/2013 22:00:00</NextWarningTime>
  <PublishTime>11/11/2013 09:43:00</PublishTime>
  <CreatedTime>11/11/2013 07:09:20</CreatedTime>
  <MainText>Moderat fare for jordskred grunnet mye regn</MainText>
  <WarningText>Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.</WarningText>
  <ExposedHeightType>1</ExposedHeightType>
  <ExposedHeightValue>300</ExposedHeightValue>
  <ExposedClimateType>2</ExposedClimateType>
  <CauseList>
   <Cause>
    <Id>1</Id>
    <Name>Regn</Name>
   </Cause>
   <Cause>...</Cause>
   <Cause>...</Cause>
  </CauseList>
  <MicroBlogPostList>
   <MicroBlogPost>
    <Id>1</Id>
    <WarningId>8982</WarningId>
    <EventId>8982</EventId>
    <Version>2</Version>
    <DateTime>11/11/2013 07:53:00</DateTime>
    <Text>Dette er første innlegg</Text>
   </MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
  </MicroBlogPostList>
  <StationList>
   <Station>
    <CompoundKey12>016000007000</CompoundKey12>
    <CompoundKey20>01600000700001001001</CompoundKey20>
    <GraphUrl>http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&amp;ver=1.0&amp;time=20170706T0000;20170716T0000&amp;chs=638x400&amp;lang=no&amp;chlf=desc&amp;chsl=0;+0&amp;chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto</GraphUrl>
    <Id>160.7.0</Id>
   </Station>
   <Station>...</Station>
   <Station>...</Station>
  </StationList>
 </Warning>
 <Warning>...</Warning>
 <Warning>...</Warning>
</ArrayOfWarning>

Values

Name Description
ActivityLevel
0 Ikke vurdert
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
Cause
0 Ikke gitt
1 Regn
2 Intens regn (bygenedbør)
3 Snøsmelting
4 Isgang
5 Frost og is
6 Vannmetning (i jord)
7 Dambrudd/jøkulhlaup
ExposedHeightValue

Kan ha verdier fra 0 - 2500

ExposedHeightType
0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder over gitt høyde (ExposedHeightValue)
2 = Gjelder under gitt høyde (ExposedHeightValue)
ExposedClimateType

Ikke i bruk

0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder indre strøk (ExposedClimateType)
2 = Gjelder ytre strøk (ExposedClimateType)
HighestActivityLevel

Indikerer høyeste aktsomhetsnivå i fylket.

GET /Warning/Id/{Id}/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}
Inneholder varsler basert på et ID-nummer

Parameters

Name Description
Id *
string
(path)
string
(path)

Leveres foreløpig kun på norsk

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler, idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

string
(path)

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

Responses

[{"EventId":8962,"Id":8962,"MasterId":8962,"Version":1,"CountyList":[{"HighestActivityLevel":4,"Id":10,"MunicipalityList":null,"Name":"Vest-Agder"}],"MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":null}],"MunicipalityCsvString":"2020;","ActivityLevel":4,"ActivityLevelName":null,"ValidFrom":"11/11/2013 00:00:00","ValidTo":"11/11/2013 23:59:00","NextWarningTime":"11/11/2013 22:00:00","PublishTime":"11/11/2013 09:43:00","CreatedTime":"11/11/2013 07:09:20","MainText":"Moderat fare for jordskred grunnet mye regn","WarningText":"Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.","ExposedHeightType":1,"ExposedHeightValue":300,"ExposedClimateType":2,"CauseList":[{"Id":1,"Name":"Regn"}],"MicroBlogPostList":[{"Id":1,"WarningId":8982,"EventId":8982,"Version":2,"DateTime":"11/11/2013 07:53:00","Text":"Dette er første innlegg"}],"StationList":[{"CompoundKey12":16000007000,"CompoundKey20":1600000700001001001,"GraphUrl":"http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart\u0026ver=1.0\u0026time=20170706T0000;20170716T0000\u0026chs=638x400\u0026lang=no\u0026chlf=desc\u0026chsl=0;+0\u0026chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto","Id":"160.7.0"}]}]
<ArrayOfWarning>
 <Warning i:type="FloodWarning">
  <EventId>8962</EventId>
  <Id>8962</Id>
  <MasterId>8962</MasterId>
  <Version>1</Version>
  <CountyList>
   <County>
    <HighestActivityLevel>4</HighestActivityLevel>
    <Id>10</Id>
    <MunicipalityList i:nil="true" />
    <Name>Vest-Agder</Name>
   </County>
  </CountyList>
  <MunicipalityList>
   <Municipality>
    <Id>2030</Id>
    <Name>Sør-Varanger</Name>
    <WarningList />
   </Municipality>
  </MunicipalityList>
  <MunicipalityCsvString>2020;</MunicipalityCsvString>
  <ActivityLevel>4</ActivityLevel>
  <ActivityLevelName />
  <ValidFrom>11/11/2013 00:00:00</ValidFrom>
  <ValidTo>11/11/2013 23:59:00</ValidTo>
  <NextWarningTime>11/11/2013 22:00:00</NextWarningTime>
  <PublishTime>11/11/2013 09:43:00</PublishTime>
  <CreatedTime>11/11/2013 07:09:20</CreatedTime>
  <MainText>Moderat fare for jordskred grunnet mye regn</MainText>
  <WarningText>Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.</WarningText>
  <ExposedHeightType>1</ExposedHeightType>
  <ExposedHeightValue>300</ExposedHeightValue>
  <ExposedClimateType>2</ExposedClimateType>
  <CauseList>
   <Cause>
    <Id>1</Id>
    <Name>Regn</Name>
   </Cause>
   <Cause>...</Cause>
   <Cause>...</Cause>
  </CauseList>
  <MicroBlogPostList>
   <MicroBlogPost>
    <Id>1</Id>
    <WarningId>8982</WarningId>
    <EventId>8982</EventId>
    <Version>2</Version>
    <DateTime>11/11/2013 07:53:00</DateTime>
    <Text>Dette er første innlegg</Text>
   </MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
  </MicroBlogPostList>
  <StationList>
   <Station>
    <CompoundKey12>016000007000</CompoundKey12>
    <CompoundKey20>01600000700001001001</CompoundKey20>
    <GraphUrl>http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&amp;ver=1.0&amp;time=20170706T0000;20170716T0000&amp;chs=638x400&amp;lang=no&amp;chlf=desc&amp;chsl=0;+0&amp;chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto</GraphUrl>
    <Id>160.7.0</Id>
   </Station>
   <Station>...</Station>
   <Station>...</Station>
  </StationList>
 </Warning>
 <Warning>...</Warning>
 <Warning>...</Warning>
</ArrayOfWarning>

Values

Name Description
ActivityLevel
0 Ikke vurdert
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
Cause
0 Ikke gitt
1 Regn
2 Intens regn (bygenedbør)
3 Snøsmelting
4 Isgang
5 Frost og is
6 Vannmetning (i jord)
7 Dambrudd/jøkulhlaup
ExposedHeightValue

Kan ha verdier fra 0 - 2500

ExposedHeightType
0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder over gitt høyde (ExposedHeightValue)
2 = Gjelder under gitt høyde (ExposedHeightValue)
ExposedClimateType

Ikke i bruk

0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder indre strøk (ExposedClimateType)
2 = Gjelder ytre strøk (ExposedClimateType)
HighestActivityLevel

Indikerer høyeste aktsomhetsnivå i fylket.

GET /WarningByMunicipality/{Kommunenummer}/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}
Inneholder varsler basert på et kommunenummer

Inneholder varsler basert på et eller flere kommunenummer, separert av semikolon.

En liste av FloodWarning der antallet er basert på Startdato og Sluttdato forespørselen.

Parameters

Name Description
string
(path)
string
(path)

Leveres foreløpig kun på norsk

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler, idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

string
(path)

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

Responses

[{"EventId":8962,"Id":8962,"MasterId":8962,"Version":1,"CountyList":[{"HighestActivityLevel":4,"Id":10,"MunicipalityList":null,"Name":"Vest-Agder"}],"MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":null}],"MunicipalityCsvString":"2020;","ActivityLevel":4,"ActivityLevelName":null,"ValidFrom":"11/11/2013 00:00:00","ValidTo":"11/11/2013 23:59:00","NextWarningTime":"11/11/2013 22:00:00","PublishTime":"11/11/2013 09:43:00","CreatedTime":"11/11/2013 07:09:20","MainText":"Moderat fare for jordskred grunnet mye regn","WarningText":"Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.","ExposedHeightType":1,"ExposedHeightValue":300,"ExposedClimateType":2,"CauseList":[{"Id":1,"Name":"Regn"}],"MicroBlogPostList":[{"Id":1,"WarningId":8982,"EventId":8982,"Version":2,"DateTime":"11/11/2013 07:53:00","Text":"Dette er første innlegg"}],"StationList":[{"CompoundKey12":16000007000,"CompoundKey20":1600000700001001001,"GraphUrl":"http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart\u0026ver=1.0\u0026time=20170706T0000;20170716T0000\u0026chs=638x400\u0026lang=no\u0026chlf=desc\u0026chsl=0;+0\u0026chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto","Id":"160.7.0"}]}]
<ArrayOfWarning>
 <Warning i:type="FloodWarning">
  <EventId>8962</EventId>
  <Id>8962</Id>
  <MasterId>8962</MasterId>
  <Version>1</Version>
  <CountyList>
   <County>
    <HighestActivityLevel>4</HighestActivityLevel>
    <Id>10</Id>
    <MunicipalityList i:nil="true" />
    <Name>Vest-Agder</Name>
   </County>
  </CountyList>
  <MunicipalityList>
   <Municipality>
    <Id>2030</Id>
    <Name>Sør-Varanger</Name>
    <WarningList />
   </Municipality>
  </MunicipalityList>
  <MunicipalityCsvString>2020;</MunicipalityCsvString>
  <ActivityLevel>4</ActivityLevel>
  <ActivityLevelName />
  <ValidFrom>11/11/2013 00:00:00</ValidFrom>
  <ValidTo>11/11/2013 23:59:00</ValidTo>
  <NextWarningTime>11/11/2013 22:00:00</NextWarningTime>
  <PublishTime>11/11/2013 09:43:00</PublishTime>
  <CreatedTime>11/11/2013 07:09:20</CreatedTime>
  <MainText>Moderat fare for jordskred grunnet mye regn</MainText>
  <WarningText>Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.</WarningText>
  <ExposedHeightType>1</ExposedHeightType>
  <ExposedHeightValue>300</ExposedHeightValue>
  <ExposedClimateType>2</ExposedClimateType>
  <CauseList>
   <Cause>
    <Id>1</Id>
    <Name>Regn</Name>
   </Cause>
   <Cause>...</Cause>
   <Cause>...</Cause>
  </CauseList>
  <MicroBlogPostList>
   <MicroBlogPost>
    <Id>1</Id>
    <WarningId>8982</WarningId>
    <EventId>8982</EventId>
    <Version>2</Version>
    <DateTime>11/11/2013 07:53:00</DateTime>
    <Text>Dette er første innlegg</Text>
   </MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
  </MicroBlogPostList>
  <StationList>
   <Station>
    <CompoundKey12>016000007000</CompoundKey12>
    <CompoundKey20>01600000700001001001</CompoundKey20>
    <GraphUrl>http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&amp;ver=1.0&amp;time=20170706T0000;20170716T0000&amp;chs=638x400&amp;lang=no&amp;chlf=desc&amp;chsl=0;+0&amp;chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto</GraphUrl>
    <Id>160.7.0</Id>
   </Station>
   <Station>...</Station>
   <Station>...</Station>
  </StationList>
 </Warning>
 <Warning>...</Warning>
 <Warning>...</Warning>
</ArrayOfWarning>

Values

Name Description
ActivityLevel
0 Ikke vurdert
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
Cause
0 Ikke gitt
1 Regn
2 Intens regn (bygenedbør)
3 Snøsmelting
4 Isgang
5 Frost og is
6 Vannmetning (i jord)
7 Dambrudd/jøkulhlaup
ExposedHeightValue

Kan ha verdier fra 0 - 2500

ExposedHeightType
0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder over gitt høyde (ExposedHeightValue)
2 = Gjelder under gitt høyde (ExposedHeightValue)
ExposedClimateType

Ikke i bruk

0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder indre strøk (ExposedClimateType)
2 = Gjelder ytre strøk (ExposedClimateType)
HighestActivityLevel

Indikerer høyeste aktsomhetsnivå i fylket.

varsom.no
Kun for varsom.no
GET /EmergencyWarning/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}
Inneholder en liste med beredskapsmeldinger til forsiden av varsom.no

Inneholder en liste med beredskapsmeldinger (FrontPageEmergencyWarningList) til forsiden av varsom og en liste med beredskapsmeldinger til undersiden flom og jordskred.

Kun er ment for www.varsom.no

Parameters

Name Description
string
(path)

Leveres foreløpig kun på norsk

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler, idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

string
(path)

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

Responses

{"EmergencyWarningList":[{"PublishTime":"21/11/2014 10:15:00","UpdateTime":"21/11/2014 10:15:00","ValidFrom":"21/11/2014 00:00:00","ValidTo":"21/11/2014 23:59:00","Version":0,"WarningLevel":4,"MainText":"Overskrift","WarningText":"Beredskapsmelding"}],"FrontPageEmergencyWarningList":[{"PublishTime":"21/11/2014 10:15:00","UpdateTime":"21/11/2014 10:15:00","ValidFrom":"21/11/2014 00:00:00","ValidTo":"21/11/2014 23:59:00","Version":0,"WarningLevel":4,"MainText":"Overskrift til forsiden","WarningText":"Beredskapsmelding"}]}
<EmergencyWarningSummary>
 <EmergencyWarningList>
  <EmergencyWarning>
   <PublishTime>21/11/2014 10:15:00</PublishTime>
   <UpdateTime>21/11/2014 10:15:00</UpdateTime>
   <ValidFrom>21/11/2014 00:00:00</ValidFrom>
   <ValidTo>21/11/2014 23:59:00</ValidTo>
   <Version>0</Version>
   <WarningLevel>4</WarningLevel>
   <MainText>Overskrift</MainText>
   <WarningText>Beredskapsmelding</WarningText>
  </EmergencyWarning>
  <EmergencyWarning>...</EmergencyWarning>
  <EmergencyWarning>...</EmergencyWarning>
 </EmergencyWarningList>
 <FrontPageEmergencyWarningList>
  <EmergencyWarning>
   <PublishTime>21/11/2014 10:15:00</PublishTime>
   <UpdateTime>21/11/2014 10:15:00</UpdateTime>
   <ValidFrom>21/11/2014 00:00:00</ValidFrom>
   <ValidTo>21/11/2014 23:59:00</ValidTo>
   <Version>0</Version>
   <WarningLevel>4</WarningLevel>
   <MainText>Overskrift til forsiden</MainText>
   <WarningText>Beredskapsmelding</WarningText>
  </EmergencyWarning>
  <EmergencyWarning>...</EmergencyWarning>
  <EmergencyWarning>...</EmergencyWarning>
 </FrontPageEmergencyWarningList>
</EmergencyWarningSummary>
GET /MapComments/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}
Inneholder kommentarer til prognosekart som ligger på varsom.no

Inneholder kommentarer til prognosekart som ligger på varsom.

Kun er ment for www.varsom.no

Parameters

Name Description
string
(path)

Leveres foreløpig kun på norsk

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler, idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

string
(path)

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

Responses

{"MapComments":[{"ValidFrom":"21/11/2014 00:00:00","ValidTo":"21/11/2014 23:59:00","Author":"Anders Wartiainen","Comment":"Kommentar til prognosekart"}]}
<CommentsListSummary>
 <MapComments>
  <MapComment>
   <ValidFrom>21/11/2014 00:00:00</ValidFrom>
   <ValidTo>21/11/2014 23:59:00</ValidTo>
   <Author>Anders Wartiainen</Author>
   <Comment>Kommentar til prognosekart</Comment>
  </MapComment>
  <MapComment>...</MapComment>
  <MapComment>...</MapComment>
 </MapComments>
</CommentsListSummary>

Versjoner

Produksjon

Det vil komme nye versjoner av APIet, så det er et versjonsnummer i lenken. Vi lar gamle versjoner leve minst 6 måneder før de blir slettet uten forvarsel.

Versjon 1.0.4 Base URL: api01.nve.no/hydrology/forecast/flood/v1.0.4/api Opprettet: 23/11/2016
 • EmergencyWarning:
  • WarningLevel: byttet til å levere int verdier
 • Nye hent metoder:
  • Warning, leverer lister med varsel
  • WarningByCounty, leverer liste med varsel gruppert på fylke og kommune. Endten alle fylker, eller spesifiser fylke
  • Region, leverer list over alle regionene (fylker og kommuner)
Versjon 1.0.3 Base URL: api01.nve.no/hydrology/forecast/flood/v1.0.3/api Opprettet: 17/11/2014
 • Nytt felt: CreatedTime. Tidspunkt for opprettelse av varsel
 • Ny liste, StationList. Valgte stasjoner som hører til et varsel
Versjon 1.0.2 Base URL: api01.nve.no/hydrology/forecast/flood/v1.0.2/api Opprettet: 02/06/2014
 • Ny struktur på CountySummary, kun for varsom.no
 • Ny liste i CountySummary: EmergencyWarning (beredskapsmeldinger), kun for varsom.no
 • Ny liste i CountySummary: MapCommentary (beredskapsmeldinger), kun for varsom.no

Test

Vi har en test versjon som kan brukes for å teste mot. Denne blir oppdatert uten forvarsel. Og vil alltid inneholde de siste endringene.

Her er vår presentasjon av test dataene: http://beta.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/

Versjon Test Base URL: api01.nve.no/hydrology/forecast/flood/test/api