Jordskredvarsling

Introduksjon

NVE utarbeider daglig jordskredvarsler som beskriver aktsomhetsnivå og skredtype på regionalt nivå (fylkesnivå, ev. en eller flere kommuner). Formålet er å unngå tap av liv og verdier som følge av jord-, sørpe- og flomskred. Jordskredvarslingen for Norge ble operativt i 2013.

Bruk av varslingsdata

Dataene er fritt tilgjengelige for bruk.

Ved bruk av varslingsdata så er ikke varselet komplett uten at alle data presenteres. Vi foretrekker at du ikke utelukker varslingsdata basert på eget skjønn.

Navngivelse av datakilden gjøres ved å merke bearbeidelsen med: Varsler fra Jordskredvarslingen i Norge og www.varsom.no

Her er vår presentasjon av dataene: http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/

Format

Flomvarsel API er basert på REST. Det leverer data som XML og JSON (standard format om ikke noe er spesifisert). Kun GET er støttet.

Man spesifiserer ved å sette Accept i request header.

Accept:

 • application/json
 • application/xm

Swagger

Bruk swagger for ytterligere dokumentasjon av apiet

https://api01.nve.no/hydrology/forecast/landslide/v1.0.8/swagger/ui/index

Operasjoner

[ Base url: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/landslide/v1.0.8/api ]
Region
Leverer en liste av fylker og kommuner
GET /Region/{Fylkesnummer}
En liste av alle fylker med tilhørende kommuner

Returnerer en liste av alle kommuner innenfor et fylke. Man kan spesifisere fylket med Fylkesnummer.

Angis ikke fylkesnummer, returneres alle fylker med tilhørende kommuner.

Parameters

Name Description
string
(path)

Responses

[{"HighestActivityLevel":4,"Id":20,"Name":"Finnmark","MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":null}]}]
<County>
 <HighestActivityLevel>4</HighestActivityLevel>
 <Id>20</Id>
 <Name>Finnmark</Name>
 <MunicipalityList>
  <Municipality>
   <Id>2030</Id>
   <Name>Sør-Varanger</Name>
   <WarningList />
  </Municipality>
  <Municipality>...</Municipality>
  <Municipality>...</Municipality>
 </MunicipalityList>
</County>

Values

Name Description
ActivityLevel
0 Ikke vurdert
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
Warning
Leverer en liste med varsler
GET /Warning/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}
Liste av varsler for de kommunene som har aktsomhetsnivå høyere enn 1

Returnerer en liste av varsler for alle kommuner som har aktsomhetsnivå høyere enn 1. Dato intervallet spesifiseres av start- og sluttdato.

Parameters

Name Description
string
(path)

Leveres på to forskjellige språk:

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
2 Engelsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler, idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

string
(path)

Responses

[{"EventId":8962,"Id":8962,"MasterId":8962,"Version":1,"Area":"deler av Finnmark","CountyList":[{"HighestActivityLevel":4,"Id":20,"Name":"Finnmark","MunicipalityList":{}}],"MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":null}],"MunicipalityCsvString":"2030;","ActivityLevel":3,"ActivityLevelName":null,"LevelMeaningText":"Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader. Rødt nivå er det høyeste av våre varslingsnivåer.","ValidFrom":"22/12/2017 07:00:00","ValidTo":"23/12/2017 06:59:00","NextWarningTime":"22/12/2017 15:30:00","PublishTime":"22/12/2017 15:27:00","CreatedTime":"22/12/2017 14:08:00","DangerIncreaseDateTime":"22/12/2017 22:00:00","DangerDecreaseDateTime":"23/12/2017 23:00:00","DangerType":6,"DangerTypeName":"jord-, sørpe- og flomskredfare","MainText":"Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Finnmark, grunnet mye regn og snøsmelting","WarningText":"Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.","CauseText":"Det ventes mye nedbør fredag, opp mot 70-100 mm. Lørdag er det også ventet mye nedbør sør i varslingsområdet, opp mot 70-100 mm.","ConsequenceText":"Svært mange skredhendelser. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane.","AdviceText":"Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.","ExposedHeightType":1,"ExposedHeightValue":300,"ExposedClimateType":2,"CauseList":[{"Id":1,"Name":"Regn"}],"MicroBlogPostList":[{"Id":1,"WarningId":8982,"EventId":8982,"Version":2,"DateTime":"11/11/2013 07:53:00","Text":"Dette er første innlegg"}],"StationList":[{"CompoundKey12":16000007000,"CompoundKey20":1600000700001001001,"GraphUrl":"http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart\u0026ver=1.0\u0026time=20170706T0000;20170716T0000\u0026chs=638x400\u0026lang=no\u0026chlf=desc\u0026chsl=0;+0\u0026chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto","Id":"160.7.0"}],"LandSlideTypeList":{"LandSlideType":{"Id":4,"Name":"Sørpeskred"}}}]
<ArrayOfWarning>
 <Warning i:type="LandSlideWarning">
  <EventId>8962</EventId>
  <Id>8962</Id>
  <MasterId>8962</MasterId>
  <Version>1</Version>
  <Area>deler av Finnmark</Area>
  <CountyList>
   <County>
    <HighestActivityLevel>4</HighestActivityLevel>
    <Id>20</Id>
    <Name>Finnmark</Name>
    <MunicipalityList />
   </County>
  </CountyList>
  <MunicipalityList>
   <Municipality>
    <Id>2030</Id>
    <Name>Sør-Varanger</Name>
    <WarningList />
   </Municipality>
  </MunicipalityList>
  <MunicipalityCsvString>2030;</MunicipalityCsvString>
  <ActivityLevel>3</ActivityLevel>
  <ActivityLevelName />
  <LevelMeaningText>Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader. Rødt nivå er det høyeste av våre varslingsnivåer.</LevelMeaningText>
  <ValidFrom>22/12/2017 07:00:00</ValidFrom>
  <ValidTo>23/12/2017 06:59:00</ValidTo>
  <NextWarningTime>22/12/2017 15:30:00</NextWarningTime>
  <PublishTime>22/12/2017 15:27:00</PublishTime>
  <CreatedTime>22/12/2017 14:08:00</CreatedTime>
  <DangerIncreaseDateTime>22/12/2017 22:00:00</DangerIncreaseDateTime>
  <DangerDecreaseDateTime>23/12/2017 23:00:00</DangerDecreaseDateTime>
  <DangerType>6</DangerType>
  <DangerTypeName>jord-, sørpe- og flomskredfare</DangerTypeName>
  <MainText>Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Finnmark, grunnet mye regn og snøsmelting</MainText>
  <WarningText>Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.</WarningText>
  <CauseText>Det ventes mye nedbør fredag, opp mot 70-100 mm. Lørdag er det også ventet mye nedbør sør i varslingsområdet, opp mot 70-100 mm.</CauseText>
  <ConsequenceText>Svært mange skredhendelser. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane.</ConsequenceText>
  <AdviceText>Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.</AdviceText>
  <ExposedHeightType>1</ExposedHeightType>
  <ExposedHeightValue>300</ExposedHeightValue>
  <ExposedClimateType>2</ExposedClimateType>
  <CauseList>
   <Cause>
    <Id>1</Id>
    <Name>Regn</Name>
   </Cause>
   <Cause>...</Cause>
   <Cause>...</Cause>
  </CauseList>
  <MicroBlogPostList>
   <MicroBlogPost>
    <Id>1</Id>
    <WarningId>8982</WarningId>
    <EventId>8982</EventId>
    <Version>2</Version>
    <DateTime>11/11/2013 07:53:00</DateTime>
    <Text>Dette er første innlegg</Text>
   </MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
  </MicroBlogPostList>
  <StationList>
   <Station>
    <CompoundKey12>016000007000</CompoundKey12>
    <CompoundKey20>01600000700001001001</CompoundKey20>
    <GraphUrl>http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&amp;ver=1.0&amp;time=20170706T0000;20170716T0000&amp;chs=638x400&amp;lang=no&amp;chlf=desc&amp;chsl=0;+0&amp;chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto</GraphUrl>
    <Id>160.7.0</Id>
   </Station>
   <Station>...</Station>
   <Station>...</Station>
  </StationList>
  <LandSlideTypeList>
   <LandSlideType>
    <Id>4</Id>
    <Name>Sørpeskred</Name>
   </LandSlideType>
  </LandSlideTypeList>
 </Warning>
 <Warning>...</Warning>
 <Warning>...</Warning>
</ArrayOfWarning>

Values

Name Description
ActivityLevel
0 Ikke vurdert
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
Cause
0 Ikke gitt
1 Regn
2 Intens regn (bygenedbør)
3 Snøsmelting
4 Isgang
5 Frost og is
6 Vannmetning (i jord)
7 Dambrudd/jøkulhlaup
ExposedHeightValue

Kan ha verdier fra 0 - 2500

ExposedHeightType
0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder over gitt høyde (ExposedHeightValue)
2 = Gjelder under gitt høyde (ExposedHeightValue)
ExposedClimateType

Ikke i bruk

0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder indre strøk (ExposedClimateType)
2 = Gjelder ytre strøk (ExposedClimateType)
LandSlideType

OBS! Etter versjon 1.0.5 brukes ikke LandslideType lenger. Den angis som tekst i MainText.

0 Ikke gitt
1 Utgliding
2 Jordskred
3 Flomskred
4 Sørpeskred

 

DangerType
0  
2 Jordskredfare
3 Flomskredfare
4 Sørpeskredfare
5 Jord- og flomskredfare
6 Jord-, sørpe- og flomskredfare
GET /Warning/All/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}
Liste av varsler for alle kommuner

Returnerer en liste av varsler for alle kommuner hvor antallet per kommune er spesifisert av dato intervallet. Finnes det ikke et varsel for en gitt dato autogenereres et varsel med nivå 0 for å indikere at kommunen ikke er vurdert den datoen. 

Parameters

Name Description
string
(path)

Leveres på to forskjellige språk:

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
2 Engelsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler, idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

string
(path)

Responses

[{"EventId":8962,"Id":8962,"MasterId":8962,"Version":1,"Area":"deler av Finnmark","CountyList":[{"HighestActivityLevel":4,"Id":20,"Name":"Finnmark","MunicipalityList":{}}],"MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":null}],"MunicipalityCsvString":"2030;","ActivityLevel":3,"ActivityLevelName":null,"LevelMeaningText":"Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader. Rødt nivå er det høyeste av våre varslingsnivåer.","ValidFrom":"22/12/2017 07:00:00","ValidTo":"23/12/2017 06:59:00","NextWarningTime":"22/12/2017 15:30:00","PublishTime":"22/12/2017 15:27:00","CreatedTime":"22/12/2017 14:08:00","DangerIncreaseDateTime":"22/12/2017 22:00:00","DangerDecreaseDateTime":"23/12/2017 23:00:00","DangerType":6,"DangerTypeName":"jord-, sørpe- og flomskredfare","MainText":"Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Finnmark, grunnet mye regn og snøsmelting","WarningText":"Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.","CauseText":"Det ventes mye nedbør fredag, opp mot 70-100 mm. Lørdag er det også ventet mye nedbør sør i varslingsområdet, opp mot 70-100 mm.","ConsequenceText":"Svært mange skredhendelser. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane.","AdviceText":"Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.","ExposedHeightType":1,"ExposedHeightValue":300,"ExposedClimateType":2,"CauseList":[{"Id":1,"Name":"Regn"}],"MicroBlogPostList":[{"Id":1,"WarningId":8982,"EventId":8982,"Version":2,"DateTime":"11/11/2013 07:53:00","Text":"Dette er første innlegg"}],"StationList":[{"CompoundKey12":16000007000,"CompoundKey20":1600000700001001001,"GraphUrl":"http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart\u0026ver=1.0\u0026time=20170706T0000;20170716T0000\u0026chs=638x400\u0026lang=no\u0026chlf=desc\u0026chsl=0;+0\u0026chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto","Id":"160.7.0"}],"LandSlideTypeList":{"LandSlideType":{"Id":4,"Name":"Sørpeskred"}}}]
<ArrayOfWarning>
 <Warning i:type="LandSlideWarning">
  <EventId>8962</EventId>
  <Id>8962</Id>
  <MasterId>8962</MasterId>
  <Version>1</Version>
  <Area>deler av Finnmark</Area>
  <CountyList>
   <County>
    <HighestActivityLevel>4</HighestActivityLevel>
    <Id>20</Id>
    <Name>Finnmark</Name>
    <MunicipalityList />
   </County>
  </CountyList>
  <MunicipalityList>
   <Municipality>
    <Id>2030</Id>
    <Name>Sør-Varanger</Name>
    <WarningList />
   </Municipality>
  </MunicipalityList>
  <MunicipalityCsvString>2030;</MunicipalityCsvString>
  <ActivityLevel>3</ActivityLevel>
  <ActivityLevelName />
  <LevelMeaningText>Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader. Rødt nivå er det høyeste av våre varslingsnivåer.</LevelMeaningText>
  <ValidFrom>22/12/2017 07:00:00</ValidFrom>
  <ValidTo>23/12/2017 06:59:00</ValidTo>
  <NextWarningTime>22/12/2017 15:30:00</NextWarningTime>
  <PublishTime>22/12/2017 15:27:00</PublishTime>
  <CreatedTime>22/12/2017 14:08:00</CreatedTime>
  <DangerIncreaseDateTime>22/12/2017 22:00:00</DangerIncreaseDateTime>
  <DangerDecreaseDateTime>23/12/2017 23:00:00</DangerDecreaseDateTime>
  <DangerType>6</DangerType>
  <DangerTypeName>jord-, sørpe- og flomskredfare</DangerTypeName>
  <MainText>Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Finnmark, grunnet mye regn og snøsmelting</MainText>
  <WarningText>Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.</WarningText>
  <CauseText>Det ventes mye nedbør fredag, opp mot 70-100 mm. Lørdag er det også ventet mye nedbør sør i varslingsområdet, opp mot 70-100 mm.</CauseText>
  <ConsequenceText>Svært mange skredhendelser. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane.</ConsequenceText>
  <AdviceText>Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.</AdviceText>
  <ExposedHeightType>1</ExposedHeightType>
  <ExposedHeightValue>300</ExposedHeightValue>
  <ExposedClimateType>2</ExposedClimateType>
  <CauseList>
   <Cause>
    <Id>1</Id>
    <Name>Regn</Name>
   </Cause>
   <Cause>...</Cause>
   <Cause>...</Cause>
  </CauseList>
  <MicroBlogPostList>
   <MicroBlogPost>
    <Id>1</Id>
    <WarningId>8982</WarningId>
    <EventId>8982</EventId>
    <Version>2</Version>
    <DateTime>11/11/2013 07:53:00</DateTime>
    <Text>Dette er første innlegg</Text>
   </MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
  </MicroBlogPostList>
  <StationList>
   <Station>
    <CompoundKey12>016000007000</CompoundKey12>
    <CompoundKey20>01600000700001001001</CompoundKey20>
    <GraphUrl>http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&amp;ver=1.0&amp;time=20170706T0000;20170716T0000&amp;chs=638x400&amp;lang=no&amp;chlf=desc&amp;chsl=0;+0&amp;chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto</GraphUrl>
    <Id>160.7.0</Id>
   </Station>
   <Station>...</Station>
   <Station>...</Station>
  </StationList>
  <LandSlideTypeList>
   <LandSlideType>
    <Id>4</Id>
    <Name>Sørpeskred</Name>
   </LandSlideType>
  </LandSlideTypeList>
 </Warning>
 <Warning>...</Warning>
 <Warning>...</Warning>
</ArrayOfWarning>

Values

Name Description
ActivityLevel
0 Ikke vurdert
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
Cause
0 Ikke gitt
1 Regn
2 Intens regn (bygenedbør)
3 Snøsmelting
4 Isgang
5 Frost og is
6 Vannmetning (i jord)
7 Dambrudd/jøkulhlaup
ExposedHeightValue

Kan ha verdier fra 0 - 2500

ExposedHeightType
0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder over gitt høyde (ExposedHeightValue)
2 = Gjelder under gitt høyde (ExposedHeightValue)
ExposedClimateType

Ikke i bruk

0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder indre strøk (ExposedClimateType)
2 = Gjelder ytre strøk (ExposedClimateType)
LandSlideType

OBS! Etter versjon 1.0.5 brukes ikke LandslideType lenger. Den angis som tekst i MainText.

0 Ikke gitt
1 Utgliding
2 Jordskred
3 Flomskred
4 Sørpeskred

 

DangerType
0  
2 Jordskredfare
3 Flomskredfare
4 Sørpeskredfare
5 Jord- og flomskredfare
6 Jord-, sørpe- og flomskredfare
GET /Warning/Municipality/{Kommunenummer}/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}
Liste av varsler for en kommune

Returnerer en liste av varsler for en kommune hvor antallet per kommune er spesifisert av dato intervallet. Finnes det ikke et varsel for en gitt dato autogenereres et varsel med nivå 0 for å indikere at kommunen ikke er vurdert den datoen. 

Parameters

Name Description
string
(path)
string
(path)

Leveres på to forskjellige språk:

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
2 Engelsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler, idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

string
(path)

Responses

[{"EventId":8962,"Id":8962,"MasterId":8962,"Version":1,"Area":"deler av Finnmark","CountyList":[{"HighestActivityLevel":4,"Id":20,"Name":"Finnmark","MunicipalityList":{}}],"MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":null}],"MunicipalityCsvString":"2030;","ActivityLevel":3,"ActivityLevelName":null,"LevelMeaningText":"Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader. Rødt nivå er det høyeste av våre varslingsnivåer.","ValidFrom":"22/12/2017 07:00:00","ValidTo":"23/12/2017 06:59:00","NextWarningTime":"22/12/2017 15:30:00","PublishTime":"22/12/2017 15:27:00","CreatedTime":"22/12/2017 14:08:00","DangerIncreaseDateTime":"22/12/2017 22:00:00","DangerDecreaseDateTime":"23/12/2017 23:00:00","DangerType":6,"DangerTypeName":"jord-, sørpe- og flomskredfare","MainText":"Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Finnmark, grunnet mye regn og snøsmelting","WarningText":"Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.","CauseText":"Det ventes mye nedbør fredag, opp mot 70-100 mm. Lørdag er det også ventet mye nedbør sør i varslingsområdet, opp mot 70-100 mm.","ConsequenceText":"Svært mange skredhendelser. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane.","AdviceText":"Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.","ExposedHeightType":1,"ExposedHeightValue":300,"ExposedClimateType":2,"CauseList":[{"Id":1,"Name":"Regn"}],"MicroBlogPostList":[{"Id":1,"WarningId":8982,"EventId":8982,"Version":2,"DateTime":"11/11/2013 07:53:00","Text":"Dette er første innlegg"}],"StationList":[{"CompoundKey12":16000007000,"CompoundKey20":1600000700001001001,"GraphUrl":"http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart\u0026ver=1.0\u0026time=20170706T0000;20170716T0000\u0026chs=638x400\u0026lang=no\u0026chlf=desc\u0026chsl=0;+0\u0026chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto","Id":"160.7.0"}],"LandSlideTypeList":{"LandSlideType":{"Id":4,"Name":"Sørpeskred"}}}]
<ArrayOfWarning>
 <Warning i:type="LandSlideWarning">
  <EventId>8962</EventId>
  <Id>8962</Id>
  <MasterId>8962</MasterId>
  <Version>1</Version>
  <Area>deler av Finnmark</Area>
  <CountyList>
   <County>
    <HighestActivityLevel>4</HighestActivityLevel>
    <Id>20</Id>
    <Name>Finnmark</Name>
    <MunicipalityList />
   </County>
  </CountyList>
  <MunicipalityList>
   <Municipality>
    <Id>2030</Id>
    <Name>Sør-Varanger</Name>
    <WarningList />
   </Municipality>
  </MunicipalityList>
  <MunicipalityCsvString>2030;</MunicipalityCsvString>
  <ActivityLevel>3</ActivityLevel>
  <ActivityLevelName />
  <LevelMeaningText>Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader. Rødt nivå er det høyeste av våre varslingsnivåer.</LevelMeaningText>
  <ValidFrom>22/12/2017 07:00:00</ValidFrom>
  <ValidTo>23/12/2017 06:59:00</ValidTo>
  <NextWarningTime>22/12/2017 15:30:00</NextWarningTime>
  <PublishTime>22/12/2017 15:27:00</PublishTime>
  <CreatedTime>22/12/2017 14:08:00</CreatedTime>
  <DangerIncreaseDateTime>22/12/2017 22:00:00</DangerIncreaseDateTime>
  <DangerDecreaseDateTime>23/12/2017 23:00:00</DangerDecreaseDateTime>
  <DangerType>6</DangerType>
  <DangerTypeName>jord-, sørpe- og flomskredfare</DangerTypeName>
  <MainText>Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Finnmark, grunnet mye regn og snøsmelting</MainText>
  <WarningText>Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.</WarningText>
  <CauseText>Det ventes mye nedbør fredag, opp mot 70-100 mm. Lørdag er det også ventet mye nedbør sør i varslingsområdet, opp mot 70-100 mm.</CauseText>
  <ConsequenceText>Svært mange skredhendelser. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane.</ConsequenceText>
  <AdviceText>Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.</AdviceText>
  <ExposedHeightType>1</ExposedHeightType>
  <ExposedHeightValue>300</ExposedHeightValue>
  <ExposedClimateType>2</ExposedClimateType>
  <CauseList>
   <Cause>
    <Id>1</Id>
    <Name>Regn</Name>
   </Cause>
   <Cause>...</Cause>
   <Cause>...</Cause>
  </CauseList>
  <MicroBlogPostList>
   <MicroBlogPost>
    <Id>1</Id>
    <WarningId>8982</WarningId>
    <EventId>8982</EventId>
    <Version>2</Version>
    <DateTime>11/11/2013 07:53:00</DateTime>
    <Text>Dette er første innlegg</Text>
   </MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
  </MicroBlogPostList>
  <StationList>
   <Station>
    <CompoundKey12>016000007000</CompoundKey12>
    <CompoundKey20>01600000700001001001</CompoundKey20>
    <GraphUrl>http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&amp;ver=1.0&amp;time=20170706T0000;20170716T0000&amp;chs=638x400&amp;lang=no&amp;chlf=desc&amp;chsl=0;+0&amp;chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto</GraphUrl>
    <Id>160.7.0</Id>
   </Station>
   <Station>...</Station>
   <Station>...</Station>
  </StationList>
  <LandSlideTypeList>
   <LandSlideType>
    <Id>4</Id>
    <Name>Sørpeskred</Name>
   </LandSlideType>
  </LandSlideTypeList>
 </Warning>
 <Warning>...</Warning>
 <Warning>...</Warning>
</ArrayOfWarning>

Values

Name Description
ActivityLevel
0 Ikke vurdert
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
Cause
0 Ikke gitt
1 Regn
2 Intens regn (bygenedbør)
3 Snøsmelting
4 Isgang
5 Frost og is
6 Vannmetning (i jord)
7 Dambrudd/jøkulhlaup
ExposedHeightValue

Kan ha verdier fra 0 - 2500

ExposedHeightType
0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder over gitt høyde (ExposedHeightValue)
2 = Gjelder under gitt høyde (ExposedHeightValue)
ExposedClimateType

Ikke i bruk

0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder indre strøk (ExposedClimateType)
2 = Gjelder ytre strøk (ExposedClimateType)
LandSlideType

OBS! Etter versjon 1.0.5 brukes ikke LandslideType lenger. Den angis som tekst i MainText.

0 Ikke gitt
1 Utgliding
2 Jordskred
3 Flomskred
4 Sørpeskred

 

DangerType
0  
2 Jordskredfare
3 Flomskredfare
4 Sørpeskredfare
5 Jord- og flomskredfare
6 Jord-, sørpe- og flomskredfare
GET /Warning/County/{Fylkesnummer}/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}
Liste av varsler for et fylke

Returnerer en liste av varsler for alle kommuner i fylket hvor antallet per kommune er spesifisert av dato intervallet. Finnes det ikke et varsel for en gitt dato autogenereres et varsel med nivå 0 for å indikere at kommunen ikke er vurdert den datoen. 

Parameters

Name Description
string
(path)
string
(path)

Leveres på to forskjellige språk:

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
2 Engelsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler, idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

string
(path)

Responses

[{"EventId":8962,"Id":8962,"MasterId":8962,"Version":1,"Area":"deler av Finnmark","CountyList":[{"HighestActivityLevel":4,"Id":20,"Name":"Finnmark","MunicipalityList":{}}],"MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":null}],"MunicipalityCsvString":"2030;","ActivityLevel":3,"ActivityLevelName":null,"LevelMeaningText":"Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader. Rødt nivå er det høyeste av våre varslingsnivåer.","ValidFrom":"22/12/2017 07:00:00","ValidTo":"23/12/2017 06:59:00","NextWarningTime":"22/12/2017 15:30:00","PublishTime":"22/12/2017 15:27:00","CreatedTime":"22/12/2017 14:08:00","DangerIncreaseDateTime":"22/12/2017 22:00:00","DangerDecreaseDateTime":"23/12/2017 23:00:00","DangerType":6,"DangerTypeName":"jord-, sørpe- og flomskredfare","MainText":"Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Finnmark, grunnet mye regn og snøsmelting","WarningText":"Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.","CauseText":"Det ventes mye nedbør fredag, opp mot 70-100 mm. Lørdag er det også ventet mye nedbør sør i varslingsområdet, opp mot 70-100 mm.","ConsequenceText":"Svært mange skredhendelser. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane.","AdviceText":"Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.","ExposedHeightType":1,"ExposedHeightValue":300,"ExposedClimateType":2,"CauseList":[{"Id":1,"Name":"Regn"}],"MicroBlogPostList":[{"Id":1,"WarningId":8982,"EventId":8982,"Version":2,"DateTime":"11/11/2013 07:53:00","Text":"Dette er første innlegg"}],"StationList":[{"CompoundKey12":16000007000,"CompoundKey20":1600000700001001001,"GraphUrl":"http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart\u0026ver=1.0\u0026time=20170706T0000;20170716T0000\u0026chs=638x400\u0026lang=no\u0026chlf=desc\u0026chsl=0;+0\u0026chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto","Id":"160.7.0"}],"LandSlideTypeList":{"LandSlideType":{"Id":4,"Name":"Sørpeskred"}}}]
<ArrayOfWarning>
 <Warning i:type="LandSlideWarning">
  <EventId>8962</EventId>
  <Id>8962</Id>
  <MasterId>8962</MasterId>
  <Version>1</Version>
  <Area>deler av Finnmark</Area>
  <CountyList>
   <County>
    <HighestActivityLevel>4</HighestActivityLevel>
    <Id>20</Id>
    <Name>Finnmark</Name>
    <MunicipalityList />
   </County>
  </CountyList>
  <MunicipalityList>
   <Municipality>
    <Id>2030</Id>
    <Name>Sør-Varanger</Name>
    <WarningList />
   </Municipality>
  </MunicipalityList>
  <MunicipalityCsvString>2030;</MunicipalityCsvString>
  <ActivityLevel>3</ActivityLevel>
  <ActivityLevelName />
  <LevelMeaningText>Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader. Rødt nivå er det høyeste av våre varslingsnivåer.</LevelMeaningText>
  <ValidFrom>22/12/2017 07:00:00</ValidFrom>
  <ValidTo>23/12/2017 06:59:00</ValidTo>
  <NextWarningTime>22/12/2017 15:30:00</NextWarningTime>
  <PublishTime>22/12/2017 15:27:00</PublishTime>
  <CreatedTime>22/12/2017 14:08:00</CreatedTime>
  <DangerIncreaseDateTime>22/12/2017 22:00:00</DangerIncreaseDateTime>
  <DangerDecreaseDateTime>23/12/2017 23:00:00</DangerDecreaseDateTime>
  <DangerType>6</DangerType>
  <DangerTypeName>jord-, sørpe- og flomskredfare</DangerTypeName>
  <MainText>Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Finnmark, grunnet mye regn og snøsmelting</MainText>
  <WarningText>Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.</WarningText>
  <CauseText>Det ventes mye nedbør fredag, opp mot 70-100 mm. Lørdag er det også ventet mye nedbør sør i varslingsområdet, opp mot 70-100 mm.</CauseText>
  <ConsequenceText>Svært mange skredhendelser. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane.</ConsequenceText>
  <AdviceText>Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.</AdviceText>
  <ExposedHeightType>1</ExposedHeightType>
  <ExposedHeightValue>300</ExposedHeightValue>
  <ExposedClimateType>2</ExposedClimateType>
  <CauseList>
   <Cause>
    <Id>1</Id>
    <Name>Regn</Name>
   </Cause>
   <Cause>...</Cause>
   <Cause>...</Cause>
  </CauseList>
  <MicroBlogPostList>
   <MicroBlogPost>
    <Id>1</Id>
    <WarningId>8982</WarningId>
    <EventId>8982</EventId>
    <Version>2</Version>
    <DateTime>11/11/2013 07:53:00</DateTime>
    <Text>Dette er første innlegg</Text>
   </MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
   <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
  </MicroBlogPostList>
  <StationList>
   <Station>
    <CompoundKey12>016000007000</CompoundKey12>
    <CompoundKey20>01600000700001001001</CompoundKey20>
    <GraphUrl>http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&amp;ver=1.0&amp;time=20170706T0000;20170716T0000&amp;chs=638x400&amp;lang=no&amp;chlf=desc&amp;chsl=0;+0&amp;chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto</GraphUrl>
    <Id>160.7.0</Id>
   </Station>
   <Station>...</Station>
   <Station>...</Station>
  </StationList>
  <LandSlideTypeList>
   <LandSlideType>
    <Id>4</Id>
    <Name>Sørpeskred</Name>
   </LandSlideType>
  </LandSlideTypeList>
 </Warning>
 <Warning>...</Warning>
 <Warning>...</Warning>
</ArrayOfWarning>

Values

Name Description
ActivityLevel
0 Ikke vurdert
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
Cause
0 Ikke gitt
1 Regn
2 Intens regn (bygenedbør)
3 Snøsmelting
4 Isgang
5 Frost og is
6 Vannmetning (i jord)
7 Dambrudd/jøkulhlaup
ExposedHeightValue

Kan ha verdier fra 0 - 2500

ExposedHeightType
0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder over gitt høyde (ExposedHeightValue)
2 = Gjelder under gitt høyde (ExposedHeightValue)
ExposedClimateType

Ikke i bruk

0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder indre strøk (ExposedClimateType)
2 = Gjelder ytre strøk (ExposedClimateType)
LandSlideType

OBS! Etter versjon 1.0.5 brukes ikke LandslideType lenger. Den angis som tekst i MainText.

0 Ikke gitt
1 Utgliding
2 Jordskred
3 Flomskred
4 Sørpeskred

 

DangerType
0  
2 Jordskredfare
3 Flomskredfare
4 Sørpeskredfare
5 Jord- og flomskredfare
6 Jord-, sørpe- og flomskredfare
varsom.no
Kun for varsom.no
GET /EmergencyWarning/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}
En liste med Ekstra Info (beredskapsmeldinger) til forsiden av varsom.no

Inneholder en liste med Ekstra Info, FrontPageEmergencyWarningList, til forsiden av varsom og en liste med Ekstra Info, AllPageEmergencyWarningList, til undersiden flom og jordskred.

Ekstra Info listen EmergencyWarningList skal kun vises på jordskred siden.

Kun er ment for www.varsom.no

Parameters

Name Description
string
(path)

Leveres på to forskjellige språk:

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
2 Engelsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler, idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

string
(path)

Responses

{"EmergencyWarningList":[{"PublishTime":"21/11/2014 10:15:00","UpdateTime":"21/11/2014 10:15:00","ValidFrom":"21/11/2014 00:00:00","ValidTo":"21/11/2014 23:59:00","Version":0,"WarningLevel":4,"MainText":"Overskrift","WarningText":"Beredskapsmelding"}],"FrontPageEmergencyWarningList":[{"PublishTime":"21/11/2014 10:15:00","UpdateTime":"21/11/2014 10:15:00","ValidFrom":"21/11/2014 00:00:00","ValidTo":"21/11/2014 23:59:00","Version":0,"WarningLevel":4,"MainText":"Overskrift til forsiden","WarningText":"Beredskapsmelding"}]}
<EmergencyWarningSummary>
 <EmergencyWarningList>
  <EmergencyWarning>
   <PublishTime>21/11/2014 10:15:00</PublishTime>
   <UpdateTime>21/11/2014 10:15:00</UpdateTime>
   <ValidFrom>21/11/2014 00:00:00</ValidFrom>
   <ValidTo>21/11/2014 23:59:00</ValidTo>
   <Version>0</Version>
   <WarningLevel>4</WarningLevel>
   <MainText>Overskrift</MainText>
   <WarningText>Beredskapsmelding</WarningText>
  </EmergencyWarning>
  <EmergencyWarning>...</EmergencyWarning>
  <EmergencyWarning>...</EmergencyWarning>
 </EmergencyWarningList>
 <FrontPageEmergencyWarningList>
  <EmergencyWarning>
   <PublishTime>21/11/2014 10:15:00</PublishTime>
   <UpdateTime>21/11/2014 10:15:00</UpdateTime>
   <ValidFrom>21/11/2014 00:00:00</ValidFrom>
   <ValidTo>21/11/2014 23:59:00</ValidTo>
   <Version>0</Version>
   <WarningLevel>4</WarningLevel>
   <MainText>Overskrift til forsiden</MainText>
   <WarningText>Beredskapsmelding</WarningText>
  </EmergencyWarning>
  <EmergencyWarning>...</EmergencyWarning>
  <EmergencyWarning>...</EmergencyWarning>
 </FrontPageEmergencyWarningList>
</EmergencyWarningSummary>
GET /MapComments/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}
En liste med kommentarer til prognosekart som ligger på varsom.no

Returnerer en liste kommentarer til prognosekart som ligger på varsom.

Kun er ment for www.varsom.no

Parameters

Name Description
string
(path)

Leveres på to forskjellige språk:

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
2 Engelsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler, idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

string
(path)

Responses

{"MapComments":[{"ValidFrom":"21/11/2014 00:00:00","ValidTo":"21/11/2014 23:59:00","Author":"Anders Wartiainen","Comment":"Kommentar til prognosekart"}]}
<CommentsListSummary>
 <MapComments>
  <MapComment>
   <ValidFrom>21/11/2014 00:00:00</ValidFrom>
   <ValidTo>21/11/2014 23:59:00</ValidTo>
   <Author>Anders Wartiainen</Author>
   <Comment>Kommentar til prognosekart</Comment>
  </MapComment>
  <MapComment>...</MapComment>
  <MapComment>...</MapComment>
 </MapComments>
</CommentsListSummary>
GET /Warning/Id/{Id}/{Språknøkkel}/
Et varsel

Returnerer et varsel basert på varsel ID.

Parameters

Name Description
Id *
string
(path)
string
(path)

Leveres på to forskjellige språk:

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
2 Engelsk

Responses

Inneholder alle datafelter et varsel kan ha. LandSlideWarning arver fra Warning, og derfor blir typen slik <Warning i:type="LandSlideWarning">

{"EventId":8962,"Id":8962,"MasterId":8962,"Version":1,"Area":"deler av Finnmark","CountyList":[{"HighestActivityLevel":4,"Id":20,"Name":"Finnmark","MunicipalityList":{}}],"MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":null}],"MunicipalityCsvString":"2030;","ActivityLevel":3,"ActivityLevelName":null,"LevelMeaningText":"Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader. Rødt nivå er det høyeste av våre varslingsnivåer.","ValidFrom":"22/12/2017 07:00:00","ValidTo":"23/12/2017 06:59:00","NextWarningTime":"22/12/2017 15:30:00","PublishTime":"22/12/2017 15:27:00","CreatedTime":"22/12/2017 14:08:00","DangerIncreaseDateTime":"22/12/2017 22:00:00","DangerDecreaseDateTime":"23/12/2017 23:00:00","DangerType":6,"DangerTypeName":"jord-, sørpe- og flomskredfare","MainText":"Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Finnmark, grunnet mye regn og snøsmelting","WarningText":"Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.","CauseText":"Det ventes mye nedbør fredag, opp mot 70-100 mm. Lørdag er det også ventet mye nedbør sør i varslingsområdet, opp mot 70-100 mm.","ConsequenceText":"Svært mange skredhendelser. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane.","AdviceText":"Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.","ExposedHeightType":1,"ExposedHeightValue":300,"ExposedClimateType":2,"CauseList":[{"Id":1,"Name":"Regn"}],"MicroBlogPostList":[{"Id":1,"WarningId":8982,"EventId":8982,"Version":2,"DateTime":"11/11/2013 07:53:00","Text":"Dette er første innlegg"}],"StationList":[{"CompoundKey12":16000007000,"CompoundKey20":1600000700001001001,"GraphUrl":"http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart\u0026ver=1.0\u0026time=20170706T0000;20170716T0000\u0026chs=638x400\u0026lang=no\u0026chlf=desc\u0026chsl=0;+0\u0026chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto","Id":"160.7.0"}],"LandSlideTypeList":{"LandSlideType":{"Id":4,"Name":"Sørpeskred"}}}
<Warning i:type="LandSlideWarning">
 <EventId>8962</EventId>
 <Id>8962</Id>
 <MasterId>8962</MasterId>
 <Version>1</Version>
 <Area>deler av Finnmark</Area>
 <CountyList>
  <County>
   <HighestActivityLevel>4</HighestActivityLevel>
   <Id>20</Id>
   <Name>Finnmark</Name>
   <MunicipalityList />
  </County>
 </CountyList>
 <MunicipalityList>
  <Municipality>
   <Id>2030</Id>
   <Name>Sør-Varanger</Name>
   <WarningList />
  </Municipality>
 </MunicipalityList>
 <MunicipalityCsvString>2030;</MunicipalityCsvString>
 <ActivityLevel>3</ActivityLevel>
 <ActivityLevelName />
 <LevelMeaningText>Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader. Rødt nivå er det høyeste av våre varslingsnivåer.</LevelMeaningText>
 <ValidFrom>22/12/2017 07:00:00</ValidFrom>
 <ValidTo>23/12/2017 06:59:00</ValidTo>
 <NextWarningTime>22/12/2017 15:30:00</NextWarningTime>
 <PublishTime>22/12/2017 15:27:00</PublishTime>
 <CreatedTime>22/12/2017 14:08:00</CreatedTime>
 <DangerIncreaseDateTime>22/12/2017 22:00:00</DangerIncreaseDateTime>
 <DangerDecreaseDateTime>23/12/2017 23:00:00</DangerDecreaseDateTime>
 <DangerType>6</DangerType>
 <DangerTypeName>jord-, sørpe- og flomskredfare</DangerTypeName>
 <MainText>Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Finnmark, grunnet mye regn og snøsmelting</MainText>
 <WarningText>Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.</WarningText>
 <CauseText>Det ventes mye nedbør fredag, opp mot 70-100 mm. Lørdag er det også ventet mye nedbør sør i varslingsområdet, opp mot 70-100 mm.</CauseText>
 <ConsequenceText>Svært mange skredhendelser. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane.</ConsequenceText>
 <AdviceText>Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.</AdviceText>
 <ExposedHeightType>1</ExposedHeightType>
 <ExposedHeightValue>300</ExposedHeightValue>
 <ExposedClimateType>2</ExposedClimateType>
 <CauseList>
  <Cause>
   <Id>1</Id>
   <Name>Regn</Name>
  </Cause>
  <Cause>...</Cause>
  <Cause>...</Cause>
 </CauseList>
 <MicroBlogPostList>
  <MicroBlogPost>
   <Id>1</Id>
   <WarningId>8982</WarningId>
   <EventId>8982</EventId>
   <Version>2</Version>
   <DateTime>11/11/2013 07:53:00</DateTime>
   <Text>Dette er første innlegg</Text>
  </MicroBlogPost>
  <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
  <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
 </MicroBlogPostList>
 <StationList>
  <Station>
   <CompoundKey12>016000007000</CompoundKey12>
   <CompoundKey20>01600000700001001001</CompoundKey20>
   <GraphUrl>http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&amp;ver=1.0&amp;time=20170706T0000;20170716T0000&amp;chs=638x400&amp;lang=no&amp;chlf=desc&amp;chsl=0;+0&amp;chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto</GraphUrl>
   <Id>160.7.0</Id>
  </Station>
  <Station>...</Station>
  <Station>...</Station>
 </StationList>
 <LandSlideTypeList>
  <LandSlideType>
   <Id>4</Id>
   <Name>Sørpeskred</Name>
  </LandSlideType>
 </LandSlideTypeList>
</Warning>

Values

Name Description
ActivityLevel
0 Ikke vurdert
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
Cause
0 Ikke gitt
1 Regn
2 Intens regn (bygenedbør)
3 Snøsmelting
4 Isgang
5 Frost og is
6 Vannmetning (i jord)
7 Dambrudd/jøkulhlaup
ExposedHeightValue

Kan ha verdier fra 0 - 2500

ExposedHeightType
0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder over gitt høyde (ExposedHeightValue)
2 = Gjelder under gitt høyde (ExposedHeightValue)
ExposedClimateType

Ikke i bruk

0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder indre strøk (ExposedClimateType)
2 = Gjelder ytre strøk (ExposedClimateType)
LandSlideType

OBS! Etter versjon 1.0.5 brukes ikke LandslideType lenger. Den angis som tekst i MainText.

0 Ikke gitt
1 Utgliding
2 Jordskred
3 Flomskred
4 Sørpeskred

 

DangerType
0  
2 Jordskredfare
3 Flomskredfare
4 Sørpeskredfare
5 Jord- og flomskredfare
6 Jord-, sørpe- og flomskredfare
GET /Warning/MasterId/{MasterId}/{Språknøkkel}/
Et varsel

Returnerer et varsel basert på master ID.

Parameters

Name Description
string
(path)
string
(path)

Leveres på to forskjellige språk:

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
2 Engelsk

Responses

Inneholder alle datafelter et varsel kan ha. LandSlideWarning arver fra Warning, og derfor blir typen slik <Warning i:type="LandSlideWarning">

{"EventId":8962,"Id":8962,"MasterId":8962,"Version":1,"Area":"deler av Finnmark","CountyList":[{"HighestActivityLevel":4,"Id":20,"Name":"Finnmark","MunicipalityList":{}}],"MunicipalityList":[{"Id":2030,"Name":"Sør-Varanger","WarningList":null}],"MunicipalityCsvString":"2030;","ActivityLevel":3,"ActivityLevelName":null,"LevelMeaningText":"Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader. Rødt nivå er det høyeste av våre varslingsnivåer.","ValidFrom":"22/12/2017 07:00:00","ValidTo":"23/12/2017 06:59:00","NextWarningTime":"22/12/2017 15:30:00","PublishTime":"22/12/2017 15:27:00","CreatedTime":"22/12/2017 14:08:00","DangerIncreaseDateTime":"22/12/2017 22:00:00","DangerDecreaseDateTime":"23/12/2017 23:00:00","DangerType":6,"DangerTypeName":"jord-, sørpe- og flomskredfare","MainText":"Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Finnmark, grunnet mye regn og snøsmelting","WarningText":"Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.","CauseText":"Det ventes mye nedbør fredag, opp mot 70-100 mm. Lørdag er det også ventet mye nedbør sør i varslingsområdet, opp mot 70-100 mm.","ConsequenceText":"Svært mange skredhendelser. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane.","AdviceText":"Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.","ExposedHeightType":1,"ExposedHeightValue":300,"ExposedClimateType":2,"CauseList":[{"Id":1,"Name":"Regn"}],"MicroBlogPostList":[{"Id":1,"WarningId":8982,"EventId":8982,"Version":2,"DateTime":"11/11/2013 07:53:00","Text":"Dette er første innlegg"}],"StationList":[{"CompoundKey12":16000007000,"CompoundKey20":1600000700001001001,"GraphUrl":"http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart\u0026ver=1.0\u0026time=20170706T0000;20170716T0000\u0026chs=638x400\u0026lang=no\u0026chlf=desc\u0026chsl=0;+0\u0026chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto","Id":"160.7.0"}],"LandSlideTypeList":{"LandSlideType":{"Id":4,"Name":"Sørpeskred"}}}
<Warning i:type="LandSlideWarning">
 <EventId>8962</EventId>
 <Id>8962</Id>
 <MasterId>8962</MasterId>
 <Version>1</Version>
 <Area>deler av Finnmark</Area>
 <CountyList>
  <County>
   <HighestActivityLevel>4</HighestActivityLevel>
   <Id>20</Id>
   <Name>Finnmark</Name>
   <MunicipalityList />
  </County>
 </CountyList>
 <MunicipalityList>
  <Municipality>
   <Id>2030</Id>
   <Name>Sør-Varanger</Name>
   <WarningList />
  </Municipality>
 </MunicipalityList>
 <MunicipalityCsvString>2030;</MunicipalityCsvString>
 <ActivityLevel>3</ActivityLevel>
 <ActivityLevelName />
 <LevelMeaningText>Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader. Rødt nivå er det høyeste av våre varslingsnivåer.</LevelMeaningText>
 <ValidFrom>22/12/2017 07:00:00</ValidFrom>
 <ValidTo>23/12/2017 06:59:00</ValidTo>
 <NextWarningTime>22/12/2017 15:30:00</NextWarningTime>
 <PublishTime>22/12/2017 15:27:00</PublishTime>
 <CreatedTime>22/12/2017 14:08:00</CreatedTime>
 <DangerIncreaseDateTime>22/12/2017 22:00:00</DangerIncreaseDateTime>
 <DangerDecreaseDateTime>23/12/2017 23:00:00</DangerDecreaseDateTime>
 <DangerType>6</DangerType>
 <DangerTypeName>jord-, sørpe- og flomskredfare</DangerTypeName>
 <MainText>Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for deler av Finnmark, grunnet mye regn og snøsmelting</MainText>
 <WarningText>Det ventes store nedbørsmengder søndag. Nedbørmengden er noe usikker. Høy grunnvannstand. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Se menyen over for ”Bruk av varselet – beredskap”.</WarningText>
 <CauseText>Det ventes mye nedbør fredag, opp mot 70-100 mm. Lørdag er det også ventet mye nedbør sør i varslingsområdet, opp mot 70-100 mm.</CauseText>
 <ConsequenceText>Svært mange skredhendelser. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane.</ConsequenceText>
 <AdviceText>Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.</AdviceText>
 <ExposedHeightType>1</ExposedHeightType>
 <ExposedHeightValue>300</ExposedHeightValue>
 <ExposedClimateType>2</ExposedClimateType>
 <CauseList>
  <Cause>
   <Id>1</Id>
   <Name>Regn</Name>
  </Cause>
  <Cause>...</Cause>
  <Cause>...</Cause>
 </CauseList>
 <MicroBlogPostList>
  <MicroBlogPost>
   <Id>1</Id>
   <WarningId>8982</WarningId>
   <EventId>8982</EventId>
   <Version>2</Version>
   <DateTime>11/11/2013 07:53:00</DateTime>
   <Text>Dette er første innlegg</Text>
  </MicroBlogPost>
  <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
  <MicroBlogPost>...</MicroBlogPost>
 </MicroBlogPostList>
 <StationList>
  <Station>
   <CompoundKey12>016000007000</CompoundKey12>
   <CompoundKey20>01600000700001001001</CompoundKey20>
   <GraphUrl>http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&amp;ver=1.0&amp;time=20170706T0000;20170716T0000&amp;chs=638x400&amp;lang=no&amp;chlf=desc&amp;chsl=0;+0&amp;chd=ds=htsr,da=29,id=160.7.0.1001.1,rt=0,cht=line,mth=inst,perc=25;75,clr=black,drwd=2,stat=auto</GraphUrl>
   <Id>160.7.0</Id>
  </Station>
  <Station>...</Station>
  <Station>...</Station>
 </StationList>
 <LandSlideTypeList>
  <LandSlideType>
   <Id>4</Id>
   <Name>Sørpeskred</Name>
  </LandSlideType>
 </LandSlideTypeList>
</Warning>

Values

Name Description
ActivityLevel
0 Ikke vurdert
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
Cause
0 Ikke gitt
1 Regn
2 Intens regn (bygenedbør)
3 Snøsmelting
4 Isgang
5 Frost og is
6 Vannmetning (i jord)
7 Dambrudd/jøkulhlaup
ExposedHeightValue

Kan ha verdier fra 0 - 2500

ExposedHeightType
0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder over gitt høyde (ExposedHeightValue)
2 = Gjelder under gitt høyde (ExposedHeightValue)
ExposedClimateType

Ikke i bruk

0 = Ikke gitt  
1 = Gjelder indre strøk (ExposedClimateType)
2 = Gjelder ytre strøk (ExposedClimateType)
LandSlideType

OBS! Etter versjon 1.0.5 brukes ikke LandslideType lenger. Den angis som tekst i MainText.

0 Ikke gitt
1 Utgliding
2 Jordskred
3 Flomskred
4 Sørpeskred

 

DangerType
0  
2 Jordskredfare
3 Flomskredfare
4 Sørpeskredfare
5 Jord- og flomskredfare
6 Jord-, sørpe- og flomskredfare
GET /PublishTime/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}
Liste av publiseringstider

Parameters

Name Description
string
(path)

Leveres på to forskjellige språk:

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
2 Engelsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler, idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

string
(path)

Responses

CAP
Leverer varsler i CAP format
GET /CAP/Feed/{Startdato}/{Sluttdato}/
RSS feed med varsler for aktuelle datoer

RSS Feeden innholder en liste med rss items som er et lite sammendrag av varselet, hvert item har en id (guid), denne kan brukes for å hente ut hele CAP varselet via CAP/Id/{Id} endepunktet.

 

Common Alert Protocol (CAP) er et felles format for varsling av naturfarer. Ler mer her: https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Alerting_Protocol

Parameters

Name Description
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler, idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

string
(path)

Responses

GET /CAP/Id/{Id}
Et varsel i CAP format

Returnerer et varsel i CAP format, både norsk og engelsk, basert på iden (guid) fra rss feeden.

 

Common Alert Protocol (CAP) er et felles format for varsling av naturfarer. Ler mer her: https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Alerting_Protocol

Parameters

Name Description
Id *
string
(path)

Responses

Versjoner

Produksjon

Det vil komme nye versjoner av APIet, så det er et versjonsnummer i lenken. Vi lar gamle versjoner leve minst 6 måneder før de blir slettet uten forvarsel.

Versjon 1.0.8 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/landslide/v1.0.8/api Opprettet: 09/11/2020
 • CAP:
  • GeoCode har nå NUTS3 koder
<geocode><valueName>NUTS3</valueName><value>NO033</value></geocode>
Versjon 1.0.6 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/landslide/v1.0.6/api Opprettet: 25/10/2018
 • Nytt felt:
  • CapStatus: actual / test
 • CAP:
  • status: feltet vil indikere om det er actual eller test
Versjon 1.0.5 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/landslide/v1.0.5/api Opprettet: 10/01/2018
 • Språkhåndtering er innført, foreløpig norsk og engelsk
 • Swagger er lagt til for ytterligere dokumentasjon av apiet
 • Ny hentmetode:
  • Warning/MasterId: man kan hente et varsel basert å MasterId. Brukes kun av varsom.no
  • CAP
   • Feed, rss feed med kort sammen drag av varsel
   • Id, et varsel basert på en id som hentes fra rss feeden
 • Hentmetoder som fases ut, erstattes av metoder under Warning: 
  • CountyOverview -> Warning/...
  • CountySummary -> Warning/All/...
  • WarningByCounty - > Waning/County/...
  • WarningByCounty/Name -> finn riktig id i Region og bruk metoden over
 •  LandslideWarning:
  • Nye felter:
   • LangKey: 1 = norsk, 2 = engelsk
   • MetId: Metrologisk Institutt sin hendelsesId
   • MetName: Metrologisk Institutt sitt hendelsesnvan
   • DangerType: Id for hva det varsles om, 2-6
   • DangerTypeName: Navn for hva det varsles om, 2 = Jordskredfare, 3 = Flomskredfare, etc.
   • DangerIncreaseTime: Dato og tid for når faren øker
   • DangerDecreaseTime: Dato og tid for når faren minker
   • AdviceText: Beskrivelse av råd i forhold til hendelsene
   • ConsequenceText: Beskrivelse av konsekvensen av hendelsene
   • LevelMeaningText: Beskrivelse av aktsomhetsnivået
   • CauseText: Beskrivlese av årsakene til hendelsene
   • Area: området varselet gjelder
   • ExposedHeightValue2: øvre nivå (moh) for varselet. ExposedHeightValue er nedre nivå
  • Felter som fases ut:
   • LandslideTypeList: Erstattes av DangerType, DangerTypeName
Versjon 1.0.4 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/landslide/v1.0.4/api Opprettet: 23/11/2016
 • EmergencyWarning:
  • WarningLevel: byttet til å levere int verdier
 • Nye hent metoder:
  • Warning, leverer lister med varsel
  • WarningByCounty, leverer liste med varsel gruppert på fylke og kommune. Endten alle fylker, eller spesifiser fylke
  • Region, leverer list over alle regionene (fylker og kommuner)
Versjon 1.0.3 Base URL: http://api01.nve.no/hydrology/forecast/landslide/v1.0.3/api Opprettet: 17/11/2014
 • Nytt felt: CreatedTime. Tidspunkt for opprettelse av varsel
 • Ny liste, StationList. Valgte stasjoner som hører til et varsel
Versjon 1.0.2 Base URL: http://api01.nve.no/hydrology/forecast/landslide/v1.0.2/api Opprettet: 02/06/2014
 • Ny struktur på CountySummary, kun for varsom.no
 • Ny liste i CountySummary: EmergencyWarning (beredskapsmeldinger), kun for varsom.no
 • Ny liste i CountySummary: MapCommentary (beredskapsmeldinger), kun for varsom.no

Test

Vi har en test versjon som kan brukes for å teste mot. Denne blir oppdatert uten forvarsel. Og vil alltid inneholde de siste endringene.

Her er vår presentasjon av test dataene: http://beta.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/

Versjon Test Base URL: http://h-web03.nve.no/landslide_test/api