Vannkraftdatabase

Introduksjon

Vannkraftdatabasen inneholder informasjon om utbygde kraftverk, pumpekraftverk og pumper, inkludert kraftverk som er midlertidig ute av drift. Databasen oppdateres fortløpende.

Eksempler

Spørringer i Python

Se get_hydro_power_plants_in_operation.py – GitHub for et eksempel på å laste ned data fra NVEs API for vannkraftdatabasen til Excel.

Operasjoner

[ Base url: https://api.nve.no/web/Powerplant ]
Powerplant
Henter data om vannkraftverk
GET /GetHydroPowerPlantsInOperation
Henter vannkraftverk som er i drift

Responses

[{"VannKraftverkID":2,"Navn":"Adamselv","VannKVType":"Kraftverk","VannKVTypeID":"K","HovedEier":"STATKRAFT ENERGI AS","HovedEier_OrgNr":987059729,"Fylke":"Finnmark","FylkesNr":56,"Kommune":"Lebesby","ForsteUtnyttelseAvFalletDato":1973,"DatoForEldsteKraftproduserendeDel":1973,"MaksYtelse":50,"MidProd_91_20":196.366,"BruttoFallhoyde_M":200,"Slukeevne":30.19,"EnEkv":0.46,"ElspotomraadeNummer":4,"RegineNr":"229.3Z","ErIDrift":true,"IDriftDato":"1973-01-01T00:00:00​","Konsesjoner":[{"KdbID":482,"Tittel":"Overføringer og reg. m.v. i Adamselv og Frierfjordelv i Finnmark"},{"KdbID":975,"Tittel":"Erverv av bruksrett til vannfall i Frierfjordelv og Adamselv"},{"KdbID":5794,"Tittel":"Reg. Lille Måsevatn, Lille Måsevatn pumpe, overf. bekkeinntak til Adamselv krv"}],"Kraftverkstatus":"Idrift","NVEOmraadeID":null,"NVEOmraadeNavn":null,"Nedborsfeltnavn":"Friarfjordelva","SPPunkt":"01​","SPSone":"893​","UnderBygging":false,"UteAvDrift":null,"VassdragsOmraadeID":12,"VassdragsOmraadeNavn":"NVE - område: 12"}]

Values

Name Description
VannKraftverkID

Integer

Løpenummer for kraftverket.

Navn

String

Navn på kraftverket.

VannKVType

String

Type kraftverk. Kraftverk, pumpekraftverk eller pumpe.

HovedEier

String

Navn på hovedeier av kraftverket.

HovedEier_OrgNr

Integer

Organisasjonsnummer til hovedeier.

Fylke

String

Navnet på fylket kraftverket er plassert.

FylkesNr

Integer

Fylkesnummer på fylket kraftverket er plassert.

Kommune

String

Navnet på kommunen kraftverket er plassert.

ForsteUtnyttelseAvFalletDato

Datetime

Årstall for første utnyttelse av vannfallet.

DatoForEldsteKraftproduserendeDel

Datetime

Årstall for den eldste delen for kraftproduksjonen.

MaksYtelse

Float

Maks ytelse i MW.

MidProd_91_20

Float

Midlere årlig kraftproduksjon i GWh/år, referert tilsigsperioden 1991-2020

BruttoFallhoyde_M

Float

Høydeforskjellen mellom vannspeilet i vanninntaket og turbinen/utløpskote i meter. Fallhøyden er referert en magasinfylling på 67 %

Slukeevne

Float

Den maksimale vannføringen som turbinene i et vannkraftverk kan nyttiggjøre seg. Angis i m³/s.

EnEkv

Float

Energiekvivalenten, sier hvor mye energi en kan få ut per kubikkmeter vann gjennom kraftverket. Angis i kWh/m3.

ElspotomraadeNummer

String

Elspotområde (prisområde) angitt med nummer.

 

Elspotområde 1 (Søraust-Noreg, NO1) omfattar austlege del av Austlandet frå Viken og nordover (bortsett frå den del av Innlandet som ligg vest og nord for Vågåmo).

Elspotområde 2 (Sørvest-Noreg, NO2) omfattar sørlege del av Viken, mesteparten av Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og sørlege del av Vestland.

Elspotområde 3 (Midt-Noreg, NO3) omfattar nordre og vestlege del av Vestland, den delen av Innlandet som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal.

Elspotområde 4 (Nord-Noreg, NO4) omfattar resten av Trøndelag og Nord-Noreg.

Elspotområde 5 (Vest-Noreg, NO5) omfattar midtre del av Vestland opp til Sognefjorden og Indre Sogn, og vestleg del av Viken og Innlandet.

RegineNr

String

ID-nummer for den hydrografiske inndelingen av vassdragene Nedbørfelt (REGINE) - NVE

ErIDrift

Boolean

Om kraftverket er i drift.

IDriftDato

Datetime

Dato for idriftsettelse av kraftverket.

Konsesjoner

Array(object)

Liste over konsesjoner som er tilknyttet anlegget.

KdbID

Integer

ID i NVEs konsesjonsdatabase

Tittel

String

Navn på konsesjonen

Kraftverkstatus

String

«Idrift» eller «Ute av drift»

Nedborsfeltnavn

String

Navn på nedbørsfelt

SPPunkt

String

Nummerering internt i hvert vassdrag. Tosifret.

SPSone

String

Gammel vassdragsnummerering brukt i Samlet plan. Tresifret.

UnderBygging

Boolean

Om kraftverket er under bygging.

UteAvDrift

Boolean

Om kraftverket er ute av drift.

GET /GetHydroPowerPlants
Henter alle vannkraftverk, også kraftverk som ikke lenger er i drift

Responses

[{"VannKraftverkID":2,"Navn":"Adamselv","VannKVType":"Kraftverk","VannKVTypeID":"K","HovedEier":"STATKRAFT ENERGI AS","HovedEier_OrgNr":987059729,"Fylke":"Finnmark","FylkesNr":56,"Kommune":"Lebesby","ForsteUtnyttelseAvFalletDato":1973,"DatoForEldsteKraftproduserendeDel":1973,"MaksYtelse":50,"MidProd_91_20":196.366,"BruttoFallhoyde_M":200,"Slukeevne":30.19,"EnEkv":0.46,"ElspotomraadeNummer":4,"RegineNr":"229.3Z","ErIDrift":true,"IDriftDato":"1973-01-01T00:00:00​","Konsesjoner":[{"KdbID":482,"Tittel":"Overføringer og reg. m.v. i Adamselv og Frierfjordelv i Finnmark"},{"KdbID":975,"Tittel":"Erverv av bruksrett til vannfall i Frierfjordelv og Adamselv"},{"KdbID":5794,"Tittel":"Reg. Lille Måsevatn, Lille Måsevatn pumpe, overf. bekkeinntak til Adamselv krv"}],"Kraftverkstatus":"Idrift","NVEOmraadeID":null,"NVEOmraadeNavn":null,"Nedborsfeltnavn":"Friarfjordelva","SPPunkt":"01​","SPSone":"893​","UnderBygging":false,"UteAvDrift":null,"VassdragsOmraadeID":12,"VassdragsOmraadeNavn":"NVE - område: 12"}]

Values

Name Description
VannKraftverkID

Integer

Løpenummer for kraftverket.

Navn

String

Navn på kraftverket.

VannKVType

String

Type kraftverk. Kraftverk, pumpekraftverk eller pumpe.

HovedEier

String

Navn på hovedeier av kraftverket.

HovedEier_OrgNr

Integer

Organisasjonsnummer til hovedeier.

Fylke

String

Navnet på fylket kraftverket er plassert.

FylkesNr

Integer

Fylkesnummer på fylket kraftverket er plassert.

Kommune

String

Navnet på kommunen kraftverket er plassert.

ForsteUtnyttelseAvFalletDato

Datetime

Årstall for første utnyttelse av vannfallet.

DatoForEldsteKraftproduserendeDel

Datetime

Årstall for den eldste delen for kraftproduksjonen.

MaksYtelse

Float

Maks ytelse i MW.

MidProd_91_20

Float

Midlere årlig kraftproduksjon i GWh/år, referert tilsigsperioden 1991-2020

BruttoFallhoyde_M

Float

Høydeforskjellen mellom vannspeilet i vanninntaket og turbinen/utløpskote i meter. Fallhøyden er referert en magasinfylling på 67 %

Slukeevne

Float

Den maksimale vannføringen som turbinene i et vannkraftverk kan nyttiggjøre seg. Angis i m³/s.

EnEkv

Float

Energiekvivalenten, sier hvor mye energi en kan få ut per kubikkmeter vann gjennom kraftverket. Angis i kWh/m3.

ElspotomraadeNummer

String

Elspotområde (prisområde) angitt med nummer.

 

Elspotområde 1 (Søraust-Noreg, NO1) omfattar austlege del av Austlandet frå Viken og nordover (bortsett frå den del av Innlandet som ligg vest og nord for Vågåmo).

Elspotområde 2 (Sørvest-Noreg, NO2) omfattar sørlege del av Viken, mesteparten av Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og sørlege del av Vestland.

Elspotområde 3 (Midt-Noreg, NO3) omfattar nordre og vestlege del av Vestland, den delen av Innlandet som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal.

Elspotområde 4 (Nord-Noreg, NO4) omfattar resten av Trøndelag og Nord-Noreg.

Elspotområde 5 (Vest-Noreg, NO5) omfattar midtre del av Vestland opp til Sognefjorden og Indre Sogn, og vestleg del av Viken og Innlandet.

RegineNr

String

ID-nummer for den hydrografiske inndelingen av vassdragene Nedbørfelt (REGINE) - NVE

ErIDrift

Boolean

Om kraftverket er i drift.

IDriftDato

Datetime

Dato for idriftsettelse av kraftverket.

Konsesjoner

Array(object)

Liste over konsesjoner som er tilknyttet anlegget.

KdbID

Integer

ID i NVEs konsesjonsdatabase

Tittel

String

Navn på konsesjonen

Kraftverkstatus

String

«Idrift» eller «Ute av drift»

Nedborsfeltnavn

String

Navn på nedbørsfelt

SPPunkt

String

Nummerering internt i hvert vassdrag. Tosifret.

SPSone

String

Gammel vassdragsnummerering brukt i Samlet plan. Tresifret.

UnderBygging

Boolean

Om kraftverket er under bygging.

UteAvDrift

Boolean

Om kraftverket er ute av drift.

Versjoner

Produksjon

Versjon 1.0 Base URL: https://api.nve.no/web/Powerplant