Elsertifikater

Introduksjon

Elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Les mer om ordningen på hjemmesiden til NVE eller se vår presentasjon av dataene.

Operasjoner

[ Base url: https://api.nve.no/web/ElCert ]
GetApplication
Alle søknader
GET /GetApplications
Hent alle søknader om elsertifikat

Responses

[{"Status":"Godkjent","TypeAnlegg":"Vannkraft","KraftverksNavn":"Sundsfjord","GWh":561.689,"ProduksjonGWhForventetElsertifikatberettiget":0.495,"MW":96,"Idrift":"01/02/1961 00:00:00","IMalet":"Nei","ProduksjonGWhMaalet":null,"ProduksjonGWhOvergangsordn":0.495,"OU":false,"StatusDato":"20/12/2012 00:00:00","StatusID":4,"Startdato":"31/12/2012 00:00:00","Sluttdato":"30/06/2027 00:00:00","KraftverkEierOrgNr":915637353,"KraftverkEierNavn":"SKS PRODUKSJON AS","Fylke":"Nordland","Kommune":"Gildeskål","Omraade":"EL 4"},"...","..."]

Values

Name Description
Status
Verdi
Godkjent
Klage på godkjennelse
TypeAnlegg

Hvilken form for energiproduksjon anlegget benytter

KraftverksNavn

Navnet på anlegget

GWh

Forventet elsertifikatberettiget produksjon

MW

Ytelse

Idrift

Idriftsettelsedato

IMalet
Verdi Beskrivelse
Ja Elsertifikater er utstedt i målet
Nei Elsertifikater er utstedt i overgangsordningen
ProduksjonGWhMaalet

Forventet normalårsproduksjon i målet

ProduksjonGWhOvergangsordn

Forventet normalårsproduksjon i Overgangsordningen

OU
Verdi Beskrivelse
True Elsertifikater utstedt for hele produksjonen
False Elsertifikater utstedt for deler avproduksjonen
StatusDato

Dato for gjeldende status

StatusId
Verdi Beskrivelse
4 Godkjent
7 Klage på godkjennelse
Startdato

Tildelingsperiodens startdato

Sluttdato

Tildelingsperiodens sluttdato

KraftverkEierOrgNr

Organisasjonsnummer til eier av anlegget

KraftverkEierNavn

Navnet til eier av anlegget

Fylke , Kommune

Fylket/kommune hvor anlegget befinner seg

Omraade

Elspotområde

GetSummaryValues
Summerte verdier
GET /GetSummaryValues
Hent summerte verdier for et gitt år og måned eller kvartal

Parameters

Name Description
year *
integer
(query)

Årstall fra 2012 og til i år.

string
(query)

Måned som nummer (1-12) eller kvartal fordelt på:

Verdi Beskrivelse
1 Januar
2 Februar
3 Mars
4 April
5 Mai
6 Juni
7 Juli
8 August
9 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
q1 Januar - Mars
q2 April - Juni
q3 Juli - September
q4 Oktober - Desember

Responses

{"IMaalet":0,"IOvergangsordningen":0.061}
GET /GetSummaryValuesPerQuarter
Hent summerte verdier per kvartal siden elsertifikatordningen startet

Responses

[{"Values":{"IMaalet":0,"IOvergangsordningen":0.061},"Year":2012,"Quarter":1},"...","..."]

Versjoner

Produksjon

Versjon 1 Base URL: https://api.nve.no/web/ElCert Opprettet: 20/09/2016

Første versjon av APIet