Kulturminner i vassdrags- og energisektoren

UTGÅTT

Introduksjon

APIet henter ut data fra nve.no over alle 208 anleggene presentert i bøkene (utgitt av NVE):

Det er mange anlegg å velge mellom, og de som omtales, skal til sammen utgjøre et representativt utvalg. Det har derfor vært en omfattende og utfordrende oppgave å bestemme hvilke anlegg som skal være med. Mange andre kunne vært med, enten i tillegg til eller i stedet for ett eller flere av anleggene som nå presenteres. Resultatet skal derfor ikke tolkes dit hen at det bare er anleggene som er presentert her, som er bevaringsverdige som kulturminner.

De er valgt ut på bakgrunn av en rekke kriterier og ulike typer kulturminneverdier, både materielle og immaterielle. Utvalget skal til sammen utgjøre et representativt utvalg. Det etterstrebes også en kronologisk og geografisk spredning innenfor utvalget.

Dette kombineres med NVE sine kartdata for å kartfeste alle anleggene.

Operasjoner

[ Base url: https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner ]
Kart-data
NVEs utvalgte kulturminner med koordinater
GET /dammer/geoJsonAPI
Presenteres et utvalg av 95 dammer som illustrerer mangfoldet av damtyper i Norge.

Alle hovedtyper – tre-, mur-, betong- og fyllingsdammer – er representert. Utvalget inneholder både sjeldne, spesielle og vanlige dammer. Vi har etterstrebet å gi et så mangfoldig bilde av dammers bruksområder som mulig. Det har vært et mål å oppnå en geografisk spredning innenfor utvalget. Et kronologisk snitt har kun delvis vært mulig å oppnå på grunn av hyppig usikkerhet med hensyn til alder. Vi har brukt flere innfallsporter i et meget stort materiale, og utvalgets sammensetning derfor, som tilsiktet, sterk variasjon.

Responses

Formatet på dataene er tilpasset for bruk i KNresie kartløsning

{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"title":"Isdammen, Svalbard","image":"https://www.nve.no/media/1255/isdammen-nve-helena-nynaes-august-2007.jpg","thumbnail":"https://www.nve.no/media/1255/isdammen-nve-helena-nynaes-august-2007.jpg","caption":"Isdammen, august 2007. — Foto: Helena Nynäs, NVE","content":"\u003cp\u003eDemningen ved Isdammen ble anlagt i 1960 for å forsyne Longyearbyen med drikkevann, men allerede før 1960 var dette byens drikkevanns- og iskilde. Om høsten skar man is og vinterstid ble isblokker hentet med hest og slede.\u003c/p\u003e\"","link":"https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/dammer/isdammen-svalbard/","attributes":{"OBJECTID":97,"eier":null,"idriftAar":null}},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[60,10]},"dataFrom":"json"}]}

Values

Name Description
title

Anleggets navn og/eller plassering

image , thumbnail

Utvalgt bilde av anlegget.

content

En kort beskrivelse/ingress om anlegget som en HTML-string.

link

URL til innholdet på nve.no

attributes

Dump av data fra NVEs WMS-tjenester som kan inkludere kommune, fylke, eier, år for driftsettelse, plassering av

geometry

.type

Som standard hentes anleggene ut som Point.

Ved bruk av Shape i URL-query (for anleggende som har denne type data) leveres data som enten LineString eller MultiLineString.

.coordinates

Point leveres i en array med koordinater [lon,lat]

"coordinates":[10.757933,59.911491]

 

LineString leveres i en array med to eller mer array med koordinater [lon,lat]

"coordinates":[[10.757933,59.911491],[11.257933,60.211491]]

 

MultiLineString leveres i en array med flere LineString array

"coordinates":[[[10.757933,59.911491],[11.257933,60.211491]],[[11.757933,60.511491],[12.057933,60.511491]]] 
GET /kraftverk/geoJsonAPI
Her presenteres kraftverk som er vurdert å være bevaringsverdige kulturminner.

Disse kraftverkene skal til sammen gi en oversikt over vannkraftutbyggingen i Norge fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag. Det er mange kraftverk å velge mellom, og de som omtales, skal til sammen utgjøre et representativt utvalg. Det har derfor vært en omfattende og utfordrende oppgave å bestemme hvilke kraftverk som skal være med. Mange andre kunne vært med, enten i tillegg til eller i stedet for ett eller flere av kraftverkene som nå presenteres. Resultatet skal derfor ikke tolkes dit hen at det bare er kraftverkene som er presentert i katalogdelen, som er bevaringsverdige som kulturminner.

Responses

Formatet på dataene er tilpasset for bruk i KNresie kartløsning

{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"title":"Isdammen, Svalbard","image":"https://www.nve.no/media/1255/isdammen-nve-helena-nynaes-august-2007.jpg","thumbnail":"https://www.nve.no/media/1255/isdammen-nve-helena-nynaes-august-2007.jpg","caption":"Isdammen, august 2007. — Foto: Helena Nynäs, NVE","content":"\u003cp\u003eDemningen ved Isdammen ble anlagt i 1960 for å forsyne Longyearbyen med drikkevann, men allerede før 1960 var dette byens drikkevanns- og iskilde. Om høsten skar man is og vinterstid ble isblokker hentet med hest og slede.\u003c/p\u003e\"","link":"https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/dammer/isdammen-svalbard/","attributes":{"OBJECTID":97,"eier":null,"idriftAar":null}},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[60,10]},"dataFrom":"json"}]}

Values

Name Description
title

Anleggets navn og/eller plassering

image , thumbnail

Utvalgt bilde av anlegget.

content

En kort beskrivelse/ingress om anlegget som en HTML-string.

link

URL til innholdet på nve.no

attributes

Dump av data fra NVEs WMS-tjenester som kan inkludere kommune, fylke, eier, år for driftsettelse, plassering av

geometry

.type

Som standard hentes anleggene ut som Point.

Ved bruk av Shape i URL-query (for anleggende som har denne type data) leveres data som enten LineString eller MultiLineString.

.coordinates

Point leveres i en array med koordinater [lon,lat]

"coordinates":[10.757933,59.911491]

 

LineString leveres i en array med to eller mer array med koordinater [lon,lat]

"coordinates":[[10.757933,59.911491],[11.257933,60.211491]]

 

MultiLineString leveres i en array med flere LineString array

"coordinates":[[[10.757933,59.911491],[11.257933,60.211491]],[[11.757933,60.511491],[12.057933,60.511491]]] 
GET /kraftledninger/geoJsonAPI
Presenterer til sammen 24 kraftledninger – som vurderes å være av nasjonal kulturhistorisk interesse.

De er valgt ut på bakgrunn av en rekke kriterier og ulike typer kulturminneverdier, både materielle og immaterielle. Utvalget skal til sammen utgjøre et representativt utvalg av kraftoverføringsanlegg i Norge fra pionertiden på slutten av 1800-tallet og frem til i dag, med hensyn til dimensjoner, spenningsnivå, materialbruk, tekniske løsninger, utforming/arkitektur, kraftforsyningens organisering og bruksområde for kraften. Det etterstrebes også en kronologisk og geografisk spredning innenfor utvalget.

Parameters

Name Description
string
(query)

Standard verdi som returneres for geometri "type" er "Point".

Verdi Beskrivelse
line Geometri "type" returneres som "LineString"
multiline Geometri "type" returneres som "MultiLineString"

Responses

Formatet på dataene er tilpasset for bruk i KNresie kartløsning

{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"title":"Isdammen, Svalbard","image":"https://www.nve.no/media/1255/isdammen-nve-helena-nynaes-august-2007.jpg","thumbnail":"https://www.nve.no/media/1255/isdammen-nve-helena-nynaes-august-2007.jpg","caption":"Isdammen, august 2007. — Foto: Helena Nynäs, NVE","content":"\u003cp\u003eDemningen ved Isdammen ble anlagt i 1960 for å forsyne Longyearbyen med drikkevann, men allerede før 1960 var dette byens drikkevanns- og iskilde. Om høsten skar man is og vinterstid ble isblokker hentet med hest og slede.\u003c/p\u003e\"","link":"https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/dammer/isdammen-svalbard/","attributes":{"OBJECTID":97,"eier":null,"idriftAar":null}},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[60,10]},"dataFrom":"json"}]}

Values

Name Description
title

Anleggets navn og/eller plassering

image , thumbnail

Utvalgt bilde av anlegget.

content

En kort beskrivelse/ingress om anlegget som en HTML-string.

link

URL til innholdet på nve.no

attributes

Dump av data fra NVEs WMS-tjenester som kan inkludere kommune, fylke, eier, år for driftsettelse, plassering av

geometry

.type

Som standard hentes anleggene ut som Point.

Ved bruk av Shape i URL-query (for anleggende som har denne type data) leveres data som enten LineString eller MultiLineString.

.coordinates

Point leveres i en array med koordinater [lon,lat]

"coordinates":[10.757933,59.911491]

 

LineString leveres i en array med to eller mer array med koordinater [lon,lat]

"coordinates":[[10.757933,59.911491],[11.257933,60.211491]]

 

MultiLineString leveres i en array med flere LineString array

"coordinates":[[[10.757933,59.911491],[11.257933,60.211491]],[[11.757933,60.511491],[12.057933,60.511491]]] 
GET /transformatorstasjoner/geoJsonAPI
Presenterer til sammen 19 transformatorstasjoner – som vurderes å være av nasjonal kulturhistorisk interesse.

De er valgt ut på bakgrunn av en rekke kriterier og ulike typer kulturminneverdier, både materielle og immaterielle. Utvalget skal til sammen utgjøre et representativt utvalg av kraftoverføringsanlegg i Norge fra pionertiden på slutten av 1800-tallet og frem til i dag, med hensyn til dimensjoner, spenningsnivå, materialbruk, tekniske løsninger, utforming/arkitektur, kraftforsyningens organisering og bruksområde for kraften. Det etterstrebes også en kronologisk og geografisk spredning innenfor utvalget.

Responses

Formatet på dataene er tilpasset for bruk i KNresie kartløsning

{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"title":"Isdammen, Svalbard","image":"https://www.nve.no/media/1255/isdammen-nve-helena-nynaes-august-2007.jpg","thumbnail":"https://www.nve.no/media/1255/isdammen-nve-helena-nynaes-august-2007.jpg","caption":"Isdammen, august 2007. — Foto: Helena Nynäs, NVE","content":"\u003cp\u003eDemningen ved Isdammen ble anlagt i 1960 for å forsyne Longyearbyen med drikkevann, men allerede før 1960 var dette byens drikkevanns- og iskilde. Om høsten skar man is og vinterstid ble isblokker hentet med hest og slede.\u003c/p\u003e\"","link":"https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/dammer/isdammen-svalbard/","attributes":{"OBJECTID":97,"eier":null,"idriftAar":null}},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[60,10]},"dataFrom":"json"}]}

Values

Name Description
title

Anleggets navn og/eller plassering

image , thumbnail

Utvalgt bilde av anlegget.

content

En kort beskrivelse/ingress om anlegget som en HTML-string.

link

URL til innholdet på nve.no

attributes

Dump av data fra NVEs WMS-tjenester som kan inkludere kommune, fylke, eier, år for driftsettelse, plassering av

geometry

.type

Som standard hentes anleggene ut som Point.

Ved bruk av Shape i URL-query (for anleggende som har denne type data) leveres data som enten LineString eller MultiLineString.

.coordinates

Point leveres i en array med koordinater [lon,lat]

"coordinates":[10.757933,59.911491]

 

LineString leveres i en array med to eller mer array med koordinater [lon,lat]

"coordinates":[[10.757933,59.911491],[11.257933,60.211491]]

 

MultiLineString leveres i en array med flere LineString array

"coordinates":[[[10.757933,59.911491],[11.257933,60.211491]],[[11.757933,60.511491],[12.057933,60.511491]]] 
GET /vassdragstekniske-anlegg/geoJsonAPI
Presenterer vassdragstekniske anlegg i Norge av høy kulturminneverdi.

De utvalgte objektene skal til sammen gi en oversikt over utviklingen av flom- og erosjonssikringsanlegg, kanaler og miljøtiltak fra 1700- tallet til i dag. Det norske landskapet er geografisk sterkt variert og vassdragsrikt, og geografisk variasjon har derfor blitt spesielt vektlagt ved utvelgelsen. Utvalget representerer både typiske og sjeldne anlegg av både hverdagslig og dramatisk karakter i og ved vassdrag. Det har vært en utfordrende oppgave å bestemme hvilke anlegg som skal være med i utvalget. Flere kunne blitt valgt ut, og resultatet bør derfor ikke tolkes dit hen at det kun er de her presenterte som er bevaringsverdige som kulturminner.

Parameters

Name Description
string
(query)

Standard verdi som returneres for geometri "type" er "Point".

Verdi Beskrivelse
line Geometri "type" returneres som "LineString"
multiline Geometri "type" returneres som "MultiLineString"

Responses

Formatet på dataene er tilpasset for bruk i KNresie kartløsning

{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"title":"Isdammen, Svalbard","image":"https://www.nve.no/media/1255/isdammen-nve-helena-nynaes-august-2007.jpg","thumbnail":"https://www.nve.no/media/1255/isdammen-nve-helena-nynaes-august-2007.jpg","caption":"Isdammen, august 2007. — Foto: Helena Nynäs, NVE","content":"\u003cp\u003eDemningen ved Isdammen ble anlagt i 1960 for å forsyne Longyearbyen med drikkevann, men allerede før 1960 var dette byens drikkevanns- og iskilde. Om høsten skar man is og vinterstid ble isblokker hentet med hest og slede.\u003c/p\u003e\"","link":"https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/dammer/isdammen-svalbard/","attributes":{"OBJECTID":97,"eier":null,"idriftAar":null}},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[60,10]},"dataFrom":"json"}]}

Values

Name Description
title

Anleggets navn og/eller plassering

image , thumbnail

Utvalgt bilde av anlegget.

content

En kort beskrivelse/ingress om anlegget som en HTML-string.

link

URL til innholdet på nve.no

attributes

Dump av data fra NVEs WMS-tjenester som kan inkludere kommune, fylke, eier, år for driftsettelse, plassering av

geometry

.type

Som standard hentes anleggene ut som Point.

Ved bruk av Shape i URL-query (for anleggende som har denne type data) leveres data som enten LineString eller MultiLineString.

.coordinates

Point leveres i en array med koordinater [lon,lat]

"coordinates":[10.757933,59.911491]

 

LineString leveres i en array med to eller mer array med koordinater [lon,lat]

"coordinates":[[10.757933,59.911491],[11.257933,60.211491]]

 

MultiLineString leveres i en array med flere LineString array

"coordinates":[[[10.757933,59.911491],[11.257933,60.211491]],[[11.757933,60.511491],[12.057933,60.511491]]] 

Versjoner

Produksjon

Det benyttes ikke versjonsnummer i lenken. Denne kan bli oppdatert uten forvarsel, men nye versjoner vil mest sannsynlig bestå av nye verdier fremfor å endre eksisterende da APIet er tilpasset for bruk i kartløsningen til K-lab (GitHub: https://github.com/knreise/demonstratorer).

Her er vår presentasjon av dataene: https://www.nve.no/om-nve/nves-museumsordning/kulturminner-i-kart

Versjon 1.3 Base URL: https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner Opprettet: 16/05/2017

Ny link

Versjon 1.2 Base URL: https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/kulturminner Opprettet: 18/10/2016
 • Parameteren Linjedata endret til verdiene "line" (for kraftledninger) eller "multiline" (for vassdragstekniske anlegg)
 • Forbedret oppsett/hastigheten på uttrekk av data fra NVEs kartdata
Versjon 1.1 Base URL: https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/kulturminner Opprettet: 02/09/2016
 • Henter data fra NVE sine kartdata:
  • Henter kartposisjon fra eksisterende database i stedet for å legge til manuelt per objekt
  • Henter objekt-data:
   • I drift
   • Eier
   • Plassering (inne/ute)
Versjon 1.0 Base URL: https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/kulturminner Opprettet: 26/08/2016